محرومیت 2 هزار ماهیگیر از امتیازات بیمه کارگری

Shargh - - اقتصاد -

شرق: سازمان تأمین اجتماعی دو هزار ماهیگیر را از امتیازات کارگری محروم کرد. این اتفاق در حالی رخ داده که صیادان در زمینه بیمه مشکلات فراوانی دارند؛ بهاینصورت که یا بیمه نیستند یا تنها ششماه از سال بیمهاند و بیمه در ششماه بهار و تابســتان هیچگونه تعهدی را نسبت به آنان ندارد. حالا هم تأمین اجتماعی در اقدامی دو هزار ماهیگیر را از امتیازات کارگری محروم کرده اســت. پیش از این، یونس رمضانی؛ مدیرعامل شــرکتهای تعاونی پره گیلان، گفته بود که هرچند ششماهه اول سال، صیادان در دریا نیستند اما با تحمل مشــکلات و ســختیهای زندگی، منتظر تکثیر ماهیان بوده تا شاهد فصل صیدی خوب باشند. اگر از نظر مسئولان بیمهای کشور، صیادان شــشماه از سال بیکار هستند، باید در راســتای پرداخت بیمه بیکاری به این قشــر کارگــر تلاش کنند. حالا هم عبدالرســول غریبــی، فعال جامعه صیادی، گفته ســازمان تأمین اجتماعی برخــلاف دیدگاههای حمایتی خود با اتکا به قانونی که مشــمول مالکان کارخانههای بزرگ میشــود، مالکان قایقهای صیادی کوچک را از امتیازات کارگری بیمه تأمین اجتماعی محروم کرده اســت. او دراینباره به تســنیم توضیح داده که مالکان این قایقهای صیادی، خردهمالکهایی هستند که مانند کارگان و صیادان خود در معرض ناملایمــات و خطرات قرار دارند اما باید بهصــورت آزاد خود را بیمه کنند، بههمیندلیــل برخی از مالکان، این قایقهای صیادی را بهنام نزدیکان خود میکنند تا بتوانند از این خدمات بهره جویند. بر اساس گفتههای غریبی، دو هزار مالک قایقهای کوچک صیادی وجــود دارد که با اجرای این قانون از مواهب بیمهای محروم میشــوند، این در حالی است که در دنیا به بخش کشاورزی معافیتهای زیادی داده میشود.

دلايل محرومیت صیادان از امتیازات بیمهای

اسحاق تندرو، رئیس هیئتمدیره اتحادیه صیادان کل کشور درباره دلایل محرومیت صیادان از امتیازات کارگری به «شرق» گفت: قبلا صیادان مانند ملوانان وقتی به دریا میرفتند، خودشان حق بیمه را پرداخت میکردند اما اکنون ســازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که بیمه آنهایی که مالک شناور هســتند، باید مانند نرخ کارفرمایی آزاد محاســبه شــود. بهعنوان مثال، اگر هــر صیادی 3۰ هزار تومان حق بیمه پرداخــت میکند، آن کس که پروانه بهرهبــرداری دارد، باید 18۰ هزار تومان پرداخت کند که بار مالی ســنگینی بــرای صیاد دارد. ضمن اینکه صیاد توان پرداخت آن را ندارد. این در حالی اســت که تمام شــناورهای موجود در آبها اکثرا متعلق به دو یا ســه نفر اســت و پروانه بهرهبرداری بهنام فرد مورد اعتماد اســت. او توضیح داد: خواسته ما از تأمین اجتماعی این است که نرخ بیمه را بین کارفرما و کارگری محاســبه کند نه اینکه نرخ بیمه کارفرما را بالای 2۰۰ هزار تومان و کارگر را 35 هزار تومان محاســبه کنند. تندرو با تأکید بر اینکه این مســئله، مشکل بزرگی برای جامعه صیادان شــده و بر نارضایتی آنها دامنزده است، گفت: حتی دراینباره با مدیران اســتانها، دســتگاههای اجرائی و سازمان تأمین اجتماعی نیز مکاتبه کردهایم.

کشتیچینینديديم

حضور کشــتیهای صیادی چینــی در آبهای خلیجفــارس موضوع دیگری اســت که حاشــیههای زیادی داشته اســت. غریبی فعال جامعه صیادی دراینباره توضیح داد: مشــاهدات عینی از وجود کشتیهای چینی در منطقه صیادی بوشهر نداریم، اما صحبتهایی برای این منظور و اجاره بخشــی از صیدگاهها از ســوي بخش خصوصی به چینیها وجود داشته اســت. او اضافه کرد: کشتیهای چینی در گذشــته تعارضاتی در منطقه هرمزگان و دریای عمان داشتند اما اخیرا چیزی با عنوان کشتیهای صیادی چینی حداقل در منطقه خودمان نشنیدهایم. غریبی این را هم گفته که اینکه ســازمان شــیلات ایران، مجوزی برای صید چینیها نداده یک بحث است اما باید توجه داشــت که دهها شــناور بدونمجوز در صیدگاه خلیجفارس اقدام به صید میکنند. عضو ســابق هیئتمدیره اتحادیه صیادان بوشهر اینچنین توضیح داده: شــناورهایی که نیروهای مرزی و سپاه در این آبها توقیف میکنند، بهخاطر مسائل امنیتی است و سازمان شیلات واحدی برای نظارت بر شناورهای صیادی داخلی و خارجی و صدها قایق صیادی بدون مجوز ندارد. او همچنین درباره نظارت ســازمان شــیلات بر محدودههای صیدگاهی گفته که شــیلات هیچگونه نظارتی بر محدودههای صیدگاهی ندارد و نمیتواند ادعا کند که نظارت دارد. این اظهارات در حالی است که پیش از این سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات، صید آبزیان بهوسیله کشتیها و شناورهای چینی را رد کرده و گفته بود که تمام کشــتیهای صیادی فعال در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اســلامی ایران، مالکیت و پرچم ایرانی دارند. اما تکذیب این خبر از ســوی سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری در حالی است که فرهاد فعال، مدیرعامل شرکت صید کاویان خلیجفارس، اواخر پارسال از حضور برخی کشتیهای تغییرپرچــمداده چینــی و تایلنــدی در آبهای ایران خبر داده بود و این کشــتیها را عاملی برای بروز مشــکل در فعالیتهای صیادی اعلام کرده بود. او گفته بود که کشــتیهای تغییرپرچمداده، کشــتیهای خارجی هستند که شــیلات به آنها مجوز فعالیــت در آبهای ایران را داده اســت. براساس توضیحات فعال، کشــتیهای خارجی اگر با پرچم کشــور خود در آبهای ایران فعالیت کنند، پول ســوخت برای آنها بینالمللی حساب میشود و سایر هزینهها دلاری بهحساب میآید، اما اگــر بپذیرند کــه پرچم ایران را روی کشــتی نصب کنند، همه هزینهها برای آنها ریالی حساب میشــود. تندرو نیز حضور کشــتیهای صیادی چینی را رد کرده و در گفتوگو با «شــرق» گفته که تا این لحظه کشــتی صیــادی چینی ندیدهایم و اکثرا کشتیهای ایرانی هســتند که برای ایجاد اشتغال جوانان و مواد اولیه کارخانجات در فصل مشخص استفاده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.