صرافان سهمیهدار فروش دلار را متوقف کردند

Shargh - - اقتصاد -

شرق: بــازار ارز این روزها ناآرام است. هرچند افزایش قیمتها زیر صد تومان است؛ اما بانک مرکزی نگران از رشد قیمتها، شروع به تزریق دلار مداخلهای به بازار کرد؛ بنابراین قیمت دلار که به بالای چهارهزارو 5۰ تومان هم رســیده بود، در برخی از صرافیها تا چهارهزارو 9 تومان کاهش یافت. کاهش نرخ و توأمان زمزمه رشد قیمت دلار در روزهای آتی، وسوسهای شد برای افرادی که هنوز در ســودای جهش سهبرابری ارز در سال 139۰ هستند و به خیال کسب این ســود بادآورده، راهی بازار ارز شدند. اما این خیال به گفته مسئولان پولی و مالی کشــور خام اســت. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور، در اظهارنظری کوتاه در حیاط هیئت دولت به روانیبودن این افزایش اشــاره میکند. او گفت: یکی از توفیقات ســالهای اخیــر دولت، کاهش التهابات و نوســانات بازار ارز و آرامش عمومی در نرخ تورم بوده است. برخی نوسانات ارز همواره تحتتأثیر عملیات روانی اســت. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم با بالابردن عرضه دلار در بازار، خطی بر خیال ســوداگران کشــید. ورود ارزهای کنترلشــده از ســوی بانک مرکزی، تبوتاب بازار را تا حدی کنترل کرد و روز گذشــته آرامتر از چند روز گذشته سپری شد؛ اما فروش ممنوع سهمیهایها، عاملی است برای نوسانات آتی در این بازار. مصطفی خانزاده، یکی از فعالان بــازار ارز، در گفتوگو با «شــرق»، گفت: برخی از صرافان که از ســوی بانک مرکزی ســهمیه ارز دریافت میکنند، دیروز از فــروش ارز خودداری کردند. او افــزود: با توجه به اینکه روز گذشــته قیمت دلار تا چهارهــزارو چهار تومان نیــز پایین آمد، این گروه از صرافان برای نفع بیشــتر در بازار آتی، از فروش ارز خــودداری کردند. او با ذکر این اصطلاح که بانک مرکزی گوشــت را دســت گربه میدهد، توضیح داد: این سیاستی که بانک مرکزی همواره داشته است، متأســفانه بازار را تحتتأثیر قــرار داده و عدهای از آن به نفع خود اســتفاده کردهانــد. خبر مهم دیگری که خانزاده عنــوان کرد، به دلیل افزایش قیمت دلار بازمیگردد. او گفت: افزایش نرخ، درست از زمان ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی آغاز شد. هرچند مسائل سیاسی و گفتههای ترامپ درباره برجام هم بر این رشــد اثر داشــت؛ اما این روند از زمان کاهش نرخ سود بانکی کلید خورد و در روزهای گذشته تبی که در بین مردم شکل گرفت، به این رشد دامن زد.

فردوســی این چند روز شــلوغتر از روزهای عادی بود. چند روز گذشــته، فاصله چهارراه اســتانبول تا میدان فردوسی مملو از افرادی بود که اگر قصد خرید هم نداشته باشند، از سر کنجکاوی هم که شده، حداقل سری به راسته دلارفروشــان میزدند تا مظنه قیمت، دستشان بیاید. اکنون هم که در مقابل برخی صرافیها، صف تشــکیل شده اســت؛ چراکه برخی دیگر از صرافان، از خریدوفــروش ارز طفره میروند و نمیدانند واکنش بازیگر اصلی بازار ارز در روزهای آینده چــه خواهد بود. یکی از صرافان به مهر گفت: رفتارهای مردم اینبار هم هیجانی اســت و البتــه برخیها در بازار دلار از ایــن رفتار چندان خوششان نمیآید. البته هنوز هم بانک مرکزی اقدامی برای افزایش چشمگیر ســطح عرضه و کنترل قیمتی نکرده اســت. توزیع و عرضه ارز به روال سابق ادامه دارد و خللی در آن ایجاد نشده است؛ اما اگر تقاضای زیادی به بازار وارد شود و مردم بخواهند وارد بازار شده و ارز بخرند، حتما قیمت بالا خواهد رفت.

این پیشبینیها ســبب شــد بانک مرکزی وارد عمل شــود و بهاینترتیب برخی صرافیها از روز گذشــته اقدام به عرضــه ارز مداخلهای بانک مرکزی کردنــد. بنا بر گزارش فــارس، برخی صرافیهای میدان و خیابان فردوســی، نــرخ فروش ارز را به چهارهزارو 9 تــا چهارهزارو هفت تومان کاهش دادند. ایــن کاهش بهواســطه عرضــه ارز مداخلــهای بانک مرکــزی از طریق این صرافیهاست. همین اقدام موجب شکلگیری صف در مقابل این صرافیها شــد. دیگر صرافیها اکنون در دامنه قیمتی چهارهزارو 3۰ تا چهارهزارو 5۰ تومان دلار میفروشــند. بانک مرکــزی معمولا با هدف مدیریت بــازار ارز و جلوگیــری از التهاب و حباب قیمتی، ارز مداخلــهای را از طریق صرافیها و صرافیهای بانکها عرضه میکند. گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، حاکی از آن اســت که محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت، روز گذشته در نشست خبــری با تأکید بر مخالفت دولت با تضعیف پول ملی به صورت غیرمنطقی، گفت: سیاست دولت مدیریت نرخ ارز شناور است. دولت از تضعیف پول ملی متضرر میشود؛ چراکه اگر قیمت یک دلار چند تومان افزایش پیدا کند، از نظر روانی بر قیمت کالاهای دیگر تأثیر میگذارد که ما مخالف این اتفاق هستیم.

او افزود: رئیسجمهوری نسبت به افزایش قیمت دلار و پول ملی حساس است و در جلسات این موضوعات را به صورت جدی دنبال میکنند.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سؤال که برخی عنوان میکنند قیمت دلار بیش از پنج هزار تومان است، گفت: دولت و کارشناسان اقتصادی این را قبول ندارند و این شایعهای است برای افزایش قیمت ارز.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.