مدارا با کردستان جدید

Shargh - - اقتصاد -

ترکیه میتواند بیشــترین صیــد را از این دریای توفانی نصیب خود کند و تجربه نیز نشان از کارایی آنان در این راســتا دارد )امتیــازات ترکیه از بحران بین قطر و عربستان ســعودی را ببینید!(. نباید زیاد به مواضــع ترکیه مطمئــن بود؛ چون این کشــور معاملهگــر، با گرفتن تضمینهــا و امتیازات لازم از کردســتان عراق، احتمالا دوباره مرزهایش را با آنها بــاز و روابطــش را عادی خواهد کــرد. آنها از قبل دیوارکشیهایشــان را شروع کردهاند و یادمان باشد در ترکیه برخلاف ایران، اقتصاد اصل اول سیاســت خارجی اســت. فشــار بیشتر کشــورهای همسایه اقلیم، آنها را در خواستشــان مصممتر خواهد کرد و ایــن زمینه را بــرای ورود قدرتهای منطقهای و بنزینریختــن بر این آتش و وقــوع جنگ در منطقه خواهــد افزود. ایران میتوانــد نگاهی دیگر به این موضوع داشته باشــد و از آن بهعنوان یک فرصت برای ایجاد روابط صمیمانهتر و نزدیکتر سیاســی و اقتصادی با کردســتان عراق بهــره گیرد و نقش برادر بزرگتر کردها را در این میان عهدهدار شــود و از شدت فشار به آنان بکاهد. یکسانی مواضع ایران با کشــورهایی مانند عراق، ترکیه و ســوریه درباره کردســتان که با وجود همه حسننیتها، تلاشها و جانفشانیهای ایرانیان برای آنان، پاسخی درخور به همراهیها و محبتهای کشور ما ندادهاند، شاید بهصلاح نباشــد. نکته آخر اینکه استقلال کردستان عراق نیز مسیر بسیار دشواری را در پیش دارد که به چهار نمونه اشاره میشود:

1- برخی سیاســتهای جهانی و منطقهای در تلاشانــد تا دعوای کردســتان را جایگزین موضوع اسرائیل کرده و کشورهای منطقه را برای سالهای طولانی به آن مشــغول کنند. کردستان عراق نامزد این جنگ طولانی و فرســاینده است. 2- گروههای مختلف سیاسی کُرد در کردســتان عراق، آنقدر با یکدیگــر فاصله دارند که ایجاد وحدتی در بین آنان دشوار به نظر میرســد. 3- کردستان محصور بین چهار کشور است که همه آنها با استقلال کردستان عراق مخالفاند. بقای این کشور بدون داشتن روابط حســنه با همسایگان ممکن نیست. 4- در این روند نکتهای که نباید از نظر دور بماند، دخالتهای آشکار و پشــت پرده رژیم اسرائیل در راستای حفظ منافع ژئوپلیتیکی آن با وسعتبخشیدن و شعلهورکردن آتش منازعــات در منطقــه خاورمیانه اســت که معمولا از حمایت آمریکا و برحسب شرایط ادواری، عربستان سعودی و امارات هم برخوردار میشود. باید صبر کرد و سیاســتهای کردستان عراق را در مواجهه با این چهار مؤلفه سرنوشتساز دید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.