دیدار وزیر خارجه تانزانیا با روحاني و ظریف

Shargh - - اقتصاد -

ايســنا:

رئیسجمهوري روز گذشــته در دیدار «اگوســتین ماهیــگا»، وزیــر خارجــه تانزانیــا، با ابــراز علاقهمندي به ارتقای ســطح مناســبات و همکاريهــاي دو کشــور در تمامــي عرصهها و بهویژه اقتصادي، گفت: «تانزانیا دروازه دسترســي ایــران به بازار شــرق آفریقا اســت و اراده دولت دوازدهم توســعه روابط با کشورهاي دوست در سراسر جهان بهویژه در قاره آفریقاست».

حجتالاســلام حســن روحانــي با اشــاره به آمادگي شــرکتهاي توانمند ایراني در حوزه فني و مهندســي براي پیشبرد طرحهاي توسعهاي در آفریقا و از جمله تانزانیا، افزود: «باید همکاريهاي اقتصادي همســطح با روابط تاریخي، فرهنگي و سیاسي ایران و تانزانیا توسعه و تعمیق یابد و گام نخســت در این مسیر، تقویت روابط پولي، مالي و بانکي دو کشور است».

او تروریســم را یــک معضل بــزرگ در عرصه جهانــي خواند و با بیــان اینکه تروریســتها در هــر منطقه با نامهاي متفاوت اما هدف مشــترک فعــال شــدهاند، گفــت: «باید همه کشــورها در مبارزه با این معضل متحد عمل کنند. اینکه هیچ فــردي جرئت نميکند از گروههاي تروریســتي با نامهاي مختلف از جمله جبهه النصره، القاعده، الشــباب، بوکوحرام یا داعش بهصراحت حمایت و پشــتیباني کند، پیشرفتي بزرگ در عرصه جهاني اســت و نشــان ميدهد جهان خطر تروریسم را پذیرفته است».

رئیسجمهور افزود: «جمهوري اسلامي ایران آماده است تجربیات خود را در مبارزه با گروههاي تروریستي در اختیار کشورهاي دوست قرار دهد».

وزیر خارجــه تانزانیا نیــز در این دیــدار تأکید کرد تانزانیا مصمم اســت روابــط خود را در همه زمینهها با جمهوري اسلامي ایران گسترش دهد.

وزیر خارجــه تانزانیا همچنین روز گذشــته با وزیــر خارجه دیدار و گفتوگو کــرد. محمدجواد ظریف، با برشــمردن زمینههاي متنوع همکاري، حوزههاي بانکي، کنســولي، گردشگردي و علمي و فنــاوري، آب و نیــرو را از اولویتهاي همکاري دو کشور برشــمرد و بر آمادگي بخشهاي دولتي و خصوصــي ایــران براي گســترش مناســبات با بخشهاي ذيربط در تانزانیا تأکید کرد.

در ایــن دیدار طرفین توافق کردند کمیســیون مشــترک اقتصادي میان دو کشــور هرچهسریعتر تشکیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.