تبعات منفی تمکیننکردن بانکها از قانون ارائه اطلاعات مالی

Shargh - - اقتصاد -

ســازمان امور مالیاتی با اشاره به قوانین و مقررات مربوط به اخذ مالیــات از بانکها، اعلام کرد با وجود تکلیــف بانکها بــه ارائه اطلاعات به ســازمان امور مالیاتی، برخی بانکها از انجام این وظیفه خودداری میکنند. به گزارش فارس، ســازمان امور مالیاتی در واکنش به اظهارات رئیس کانون بانکهای خصوصی اعلام کــرد: در رســیدگیهای مالیاتــی بهعملآمده نســبت به صورتهــای مالی بانکهــا، ذخایری که به موجب قانون گرفته شــده باشــد، تاکنون بهعنوان درآمد تلقی نشــده اســت و چنانچه منظــور گوینده ذخایری که طرف حســاب مقابل آن هزینهها اســت، باشــد، پذیرش یا عدم پذیــرش هزینهها در چارچوب مفاد مــاده 147 و بندهای مصرح در ماده 148 قانون مالیاتهای مســتقیم اســت؛ بنابرایــن درصورتیکه هزینههای ثبتشــده در حسابهای بانکها در قالب و چارچوب مواد فوقالذکر باشــد، مورد پذیرش قرار میگیرد. در راســتای شفافســازی و به استناد مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرائــی تبصــره )5( این ماده که بــه امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگســتری رسیده و در ســال 1395 ابلاغ شــده اســت، همه بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری مکلف شــدهاند اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایهای اشخاص را براساس حــد آســتانههای تعریفشــده در جــدول موضوع ماده )8( آییننامه فوقالذکر در اختیار ســازمان امور مالیاتی کشــور قرار دهند. بنابراین، با اســتناد به مفاد مــاده )274( قانون مالیاتهای مســتقیم اصلاحیه 31 تیرماه 1394 این عمل مدیرعامل بانک پارســیان و هر بانک دیگری که نســبت به انجام آن کوتاهی کند، جرم محسوب شده و سازمان امور مالیاتی کشور حق خود را برای شکایت و ارجاع پرونده به مراجع قضائی محفوظ میداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.