احتمال تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن

Shargh - - اقتصاد -

مشــاور وزیر راهوشهرســازی از احتمال تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین خبر داد و درهمینحــال گفت: ســرمایه بانکها در حوزه املاک و مستغلات انباشته شده است. به گزارش مهر، حسین عبدهتبریزی در هفدهمین همایش سیاستهای توســعه مسکن در ایران در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره سیاســتهای بهینه عرضه زمین گفت: درحالحاضر سیاســتهای عرضــه زمین باید تغییرات اساســی کند. سیاستگذاری زمین شهری در سه بعد مالکیت ارزش و کاربری زمین باید بهگونهای تصمیمگیری شود که بهرهبرداری از این کالای کمیاب ســبب افزایــش قیمت زمین نشــده و ســوداگری در زمین رایج نشــود. درحالیکــه درحالحاضر ما فرایند سوداگری زمین را در کشور شاهدیم. او با اشاره به رشد قیمت زمین در منطقه یک تهران در سالهای 7۰ تا 93 اظهارکرد: زمین در این منطقه در طول این سالها 193 برابر رشد داشــته درحالیکه در هیچ پروژه یا کسب و کاری چنین حبابی در دارایی نداشــتهایم. همچنین در بخش اجارهبها در ســالهای 84 تا 92 ، 3.4 برابر شده است. از سوی دیگر دستیابی به دو میلیون و 6۰۰ هزار واحد خالی نشــان میدهد هیچگاه سیاست عرضه و تقاضای زمین و مســکن در ایران با یکدیگر هماهنگ نبوده است. بهعنوان مثال متراژ مصرفی در تهران بین 5۰ تا 7۰ مترمربع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.