رشد 5/3درصدي اقتصاد ایران

Shargh - - اقتصاد -

صنــدوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود موسوم به چشــمانداز اقتصاد جهانی، تولید ناخالص داخلــی ایران را در ســال جاری میــلادی 3.5 درصد پیشبینــی کرد. به گزارش مهر، رشــد تولید ناخالص داخلی ایران در ســال گذشته میلادی 12.5 درصد بود و این رقم برای سال جاری میلادی 3.5 درصد برآورد میشود. البته صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را در ســال 2۰18 میلادی 3.8 درصد پیشبینی کــرد. همچنین این نهاد بینالمللی تراز حســابهای جاری ایران را در ســال 2۰16 میلادی 4.1 درصد اعلام کــرد و این رقم را برای ســال جــاری و آینده میلادی بهترتیب 5.1 درصد و 5.9 درصد برآورد کرده اســت. صندوق بینالمللــی پول نرخ تورم ایران را در ســال گذشته میلادی 11.9 درصد اعلام و پیشبینی کرد نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی 1۰.1 درصد و 9.7 درصد باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.