گمشدن مالکيت مردم در سهام عدالت

Shargh - - اقتصاد -

پوريحسيني در حالي از حذف شرکتهاي زيانده مانند هواپيمايي ج.ا.ا از ســبد دارايي سهام عدالت و جايگزيني آنها با شــرکتهاي سودآور سخن گفته که همزمان از بازگرداندن بخشــي از سهام به دولت در صورت عدم تسويه اقساط خبر داده است. سبد سهام عدالت در تمام اين ســالها با شــرکتهاي ســودده بسته شــده بود؛ اما مشخص نيست اين تغييرات چه آيندهاي براي سود صاحبان سهام رقم ميزند. ضمن آنکه هنوز صاحبان سهام نميدانند سود چه شرکتي با چه ميزان سود و زيان را دريافت ميکنند. به گزارش فارس، رئيس ســازمان خصوصيســازي اظهار کرده است: «60 شرکت در قالب شرکتهاي سهام عدالت که از اين تعداد 49 شرکت داراي قيمت قطعي است، ارزشي بالغ بر 27هزارو 200 ميليارد تومان را به خود اختصــاص دادهانــد و اين در حالي اســت که ارزش بازار سهام اين شــرکتها، به حدود 55 هزار ميليارد تومان بالغ ميشــود ». به گفته پوريحســيني، دولت در 10 ســال گذشته از مجموع 60 شــرکت حاضر در ســبد سهام عدالت، شرکتهايي را کاسته و در مقابل شــرکتهايي را به آنها اضافه کرده اســت. ازجمله شــرکتهايي که در اين زمينه حذف شدهاند، شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بود که زيانده به حســاب ميآمد و درعوض شرکتهاي سودآوري به آنها اضافه شدهاند. اين اظهارات در حالي است که به گفته او، هماکنون حدود 20 هزار ميليارد تومان سهام قيمتگذارينشــده در سبد سهام عدالت وجود دارد. پوريحسيني اين را هم گفته که «اگر مردم از پرداخت مابهالتفاوت اقساط سهام عدالت استقبال کنند، پس از محاســبه سهام قيمتگذاريشــده، سراغ دريافت ســود نقدي از آنها ميرويم». اين اظهارات در حالي است که رئيس سازمان خصوصيسازي نيز در برنامه تلويزيوني گفته اســت: «اگر مشــمولان مابقي سهام خــود تا يک ميليون تومان را نپردازنــد، تنها به اندازه همان ميزان کنوني سهام خود سود دريافت ميکنند و باقي سهام پس از اتمام مهلت مقرر تا پايان مهرماه، به مالکيت دولت در خواهد آمد». در مقابل، آييننامه اجرائي توزيع سهام عدالت، سازمان خصوصيسازي را مکلف کرده «درصورتيکه در پايان دوره تقســيط، بهاي ســهام مورد واگذاري بهطور کامل تسويه نشده باشــد، خريداران مکلفاند حداکثر در مدت شش ماه رأسا نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام کنند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.