احتمال برخورد در صورت تروریستیخواندهشدن سپاه

Shargh - - ديپلماسي - امیرعلی ابوالفتح کارشناس آمریکا

حاکمیت سیاســی در ایالات متحــده آمریکا شــامل کاخ ســفید و کنگره در مواجهه با برجام چندیــن گزینه پیشِرو دارد؛ گزینه اول این اســت کــه دولــت دونالد ترامــپ مانند دو بــار قبل در ماههــای آوریل و جولای در نامهای خطاب به پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، پایبندی ایران به برجام را تأیید و اعام کند ادامه تعلیق تحریمهای هســتهای علیــه ایــران منطبــق با منافــع ملی آمریکاست و بهاینترتیب برجام ادامه یابد. گزینه بعــدی اعام پایبنــدی ایران به برجــام، همزمان با تشــدید فشــارهای غیربرجامی بر ایران خواهد بــود؛ راهبردی کــه از زمان دولت بــاراک اوباما، رئیسجمهوری سابق آمریکا، با هدف حفظ برجام آغاز شد و در 9 ماه نخست دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ نیز ادامــه یافت. اعام پایبندنبودن ایران به برجام و اعام منطبقبودن برجام با منافع ملی آمریــکا گزینه بعدی خواهد بود که برجام را از نابودی نجات خواهد داد و صرفا دونالد ترامپ را از تأیید پیمانی که آن را مایه شرمســاری نامیده است، رهایی خواهد بخشید. در گزینه بعدی، کاخ ســفید پایبندنبودن ایران به برجام را اعام خواهد کــرد و درعینحال با اعام عــدم انطباق برجام با منافع ملی آمریکا مســئولیت تصمیمگیری بر سر آینده برجام را به کنگره واگذار خواهد کرد. در این صورت براســاس «قانون بررسی توافق هستهای ایران » مصوب سال ۲۰۱۵ موسوم به قانون «کورکر - کاردین»، کنگره تا 6۰ روز زمان دارد درباره ادامه تعلیق تحریمهای هستهای ایران برچیدهشدن آن تصمیم بگیرد. در گزینــه دیگر این احتمال وجود دارد که کاخ ســفید پایبندنبودن ایــران به برجام را مطرح کند و همزمــان از کنگره بخواهد قانون «کورکــر - کاردین » را تغییــر دهد تا دولت آمریکا از جنجــال تأییدیههای هر 9۰ روز یک بار خاصی یابــد. در این وضعیت درخواســت برای تصویب فشــارهای غیربرجامی بر ایران نیز وجود خواهد داشت. سرانجام اینکه در گزینه آخر، دولت آمریکا خروج این کشور از برجام را اعام کند که بهمنزله مرگ برجام خواهد بود.

بســتگی به نوع برخــورد و مواجهه دولت آمریکا به برجــام دارد. اگر صرفــا پایبندنبودن ایران اعام شــود؛ ولی تحریمهای کنگره علیه ایران مجددا بــه اجرا درنیایــد، انتقادات دیگر کشــورها اســتمرار و لابیها برای حفظ برجام ادامه خواهــد یافت؛ اما اگــر در نهایت آمریکا اقدامــی انجام دهد که بــه منزله خروج تلقی شــود و همزمــان، تنبیهاتی برای کشــورهای همکاریکننــده با ایران در نظر گرفته شــود، به احتمال زیاد اروپا و چین در ادامه همکاریهای خود دچار تردید خواهند شد و سطح مناسبات بــا ایران را کاهــش خواهنــد داد. ضمن اینکه نبایــد فرامــوش کرد کــه در برجام مکانیســم معکــوس وتو برای اعمال مجــدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران پیشبینی شده است و اگر آمریکاییها در نهایت به این حربه متوســل شوند و تحریمهای لغوشــده شورای امنیت را علیه ایــران برگردانند، همه کشــورهای جهان چارهای نخواهند داشــت کــه حداقل در ظاهر مناســبات پیش از برجامــی را با ایران از ســر بگیرند.

این بستگی به آن دارد که متهمشدن کل سپاه به فعالیتهای تروریســتی و حمایت از گروههای تروریســتی در ذیل کدام مرجع رسیدگیکننده در آمریکا قرار گیــرد. اگر دولت آمریکا نام ســپاه را در فهرســت گروههای تحریمشده از سوی وزارت خزانهداری قرار دهد، سپاه فقط مورد تحریمهای مالی قــرار خواهد گرفت. از ســال ۲۰۰7 نیروی قدس ســپاه پاســداران در این فهرست قرار دارد و ایــن اقــدام لطمهای جــدی بــه فعالیتهای ســپاه قدس، کلیت ســپاه و وضعیت ایران وارد نمیکند؛ زیرا نه ســپاه و نه فرماندهان ســپاه در بانکهــای آمریکایی حســابی ندارنــد و حداکثر شــرکتهای خارجی از همکاری مستقیم با سپاه منع میشوند.

اما اگر دولــت آمریکا تصمیم بگیرد ســپاه را بهعنوان یک گروه تروریســتی در فهرست وزارت امــور خارجه قرار دهد، در آن صورت همه ارکان کشــور آمریکا ازجملــه ارتش این کشــور ملزم خواهند بود علیه ســپاه در خــارج یا حتی داخل ایــران وارد عملیات شــوند و با ایــن بهاصطاح ســازمان تروریستی به نام «سپاه پاسداران انقاب اســامی» وارد برخــورد شــوند؛ آنگونــه که با القاعــده یا داعش یــا بوکوحرام رفتــار میکنند. در نتیجــه جنــگ میــان دو کشــور - حداقل به شــکل محدود در عراق و ســوریه و افغانستان – اجتنابناپذیر خواهد بود؛

ادامه در صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.