سپاه، ساکت نخواهد نشست

Shargh - - ديپلماسي - سیدجلال ساداتیان کاردار پیشین ایران در لندن

آقای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریــکا، با گفتار و حرکات خارج از شــأن و پرســتیژ جایــگاه حقوقیاش به یک فــرد غیرقابل پیشبینی و درعینحال جنجالی بدل شــده اســت. موقعیتی، که نهتنها دشــمنانش و آنهایی کــه هیچ ارادتی به وی ندارنــد، بلکه همحزبیهــا و برخی بهاصطلاح دوســتانش نیز زبان به تقبیح او گشوده و انتقاداتی را متوجــه وی میکننــد، بــه گونهای کــه اختلاف عمیق آقای تیلرسون دوســت دیرینه آقای ترامپ و وزیر خارجه فعلیاش رســانهای شده است. یکی از موضوعات چالشــی که آقای ترامپ را بر سر زبانها انداختــه و هــر روزه از او خبــری را در صــدر اخبار جهان قــرار داده و میدهد، موضــوع توافق ‪+5 1‬با ایران بر سر فعالیتهای هســتهای ایران موسوم به برجام اســت که با قطعنامه 2231 شــورای امنیت ســازمان ملــل متحد، هــم قطعنامههــای اجرائی پیشــین این شــورا، متضمن تحریمهای گســترده و همهجانبه بینالمللــی علیه ایران را ملغیالاثر کرد و هــم تضمینهــای لازمالاجــرای بینالمللی برای همکاریهــا و فعالیتهای همهجانبه کشــورهای جهان از جمله کشــورهای مذاکرهکننــده با ایران را فراهم کرده است.

اعلام مخالفتها از ســویی و نیز نتایج حاصل از اقدام آمریــکا برای خروج از برجام بهعنوان معضلی که حیثیت و اعتبــار بینالمللی آمریکا را زیر ســؤال خواهد برد، عاملی شــده است تا حدس و گمانهای زیــادی راجع به شــیوه برخوردهــای آمریکا مطرح شــود، از جمله آنکه آمریکا مستقیما برجام را نشانه نمــیرود، بلکه بــا اعمال فشــار بر ایــران بهخاطر توســعه فعالیتهای موشــکی و آزمایشهای اخیر برخی از انواع موشکها یا متهمکردن ایران به نقض حقوقبشر یا برچسب فعالیتهای تروریستی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، زمینههایی را فراهم کند تا بقیه کشــورها را بهعنوان متحد خود، با آمریکا همراه سازد تا شــاید بتواند زمینههای یک قطعنامه جدید و در نتیجه تحریمهای جدید غیرهستهای علیه ایران را فراهم کند تا از انزوای بیشتر آمریکا در برخورد با ایران بهخاطر مخالفت با برجام جلوگیری کند.

اتحادیه اروپا تمامقد از برجام دفاع کرده اســت. خانم موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کــرده اگر آمریکا از برجام خارج شــود، اروپا تا مادامیکه گزارش دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی انحرافنداشتن ایران را از برنامه هستهایاش را تأیید کند، پشــتیبان برجام بوده و مراودات خود را با ایران ادامــه میدهد. او همچنین معاونش، خانم هلگا اشمید را به اجلاس مشــترک بازرگانان اروپا و ایران فرستاد تا پیام حمایت قاطع از ایران و برجام را به اطلاع آنان و همه جهانیان برســاند. چین، روسیه و دیگر کشــورهای جهان نیــز حمایت قاطع خود را از برجام و قصدشــان را برای برقراری رابطه با ایران اعلام داشتهاند.

سپاه پاســداران انقلاب اسلامی، نیرویی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نقش و وظایف آن اشاره شــده و در حقیقت، به شکلگیری این نیرو رسمیت داده شده و در نتیجه، نیرویی بدون هویت نیست که پس از حدود چهار دهه که از وقوع انقلاب در ایــران میگذرد، آقای ترامپ یادش افتاده برای این نیرو اتهام بتراشــد و بــا متهمکردن آن به تروریســم، بهانه لازم را به دســت آورد و با تمسک به آن، یارگیــری کند و بتواند کشــورهایی را در کنار خود بــه موضعگیــری علیه انقلاب اســلامی وادار کند. طبیعتا ســپاه و مجموعه نهادها، ســازمانها و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، ساکت نخواهند نشســت و پاســخ آمریکا را به تناســب اقداماتی که صورت میدهد، خواهند داد.

واکنــش مقامات ایــران و همچنیــن بنگاههای اقتصادی خارجی، اعم از روسی، چینی و اروپایی، به اتهامات وارده به سپاه و نیز مواردی که گفته میشود نقض روح برجام از طرف ایالات متحده آمریکاست، بیاعتنایی به شــعارها و حرفهای آمریکا و ترامپ بــوده و اینکه اعلام شــده بــه همکاریهای خود با جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهند داد و در عمل جز چند شرکت بزرگ و برخی بانکهای شناختهشده بینالمللی که در عمل هیچ همکاری اثربخشی را از ابتدای برجام، با ایران آغاز نکردهاند، ما شاهد اقدام مؤثر دیگری در همراهینکردن با ایران نخواهیم بود و اگر قرار بر این باشد که همکاری جمعی علیه ایران شــکل بگیرد، لازمه آن این است که مراحل مختلف تصویب اقدامات، مانند صدور مثلا یک قطعنامه در شورای امنیت ســازمان ملل علیه ایران شکل بگیرد که هیچ نشــانهای از چنین اقداماتی را در دستور کار نمیبینیــم؛ بلکــه در مقابل اقدامــات و تلاشهای آمریکا و شــخص آقای ترامپ و بعضا کنگره آمریکا، موضعگیریهای مقابلهجویانه یا حداقل بیاعتنایی در جریان اســت و ســخنان تند و انتقادی به اعمال، حرکات و مواضع آقای ترامپ زده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.