بازگشت به عقب

Shargh - - ديپلماسي - فریدون مجلسی دیپلمات ارشد سابق

اگر ترامپ مســئله را به کنگــره واگذار کند، فقط به قصد گریز از تعهدی است که از قبل درباره ابطال برجام داده بود. درهرحال کنگره نمیتواند قراردادی را که منحصر به آمریکا نیست باطل کند، اما میتواند بهدلیــل روابط خصمانه موجود و بــرای حمایت از اسرائیل تحریمهای دوجانبه را تشدید کند.

دولتهــای اروپایــی و آســیایی از ادامه برجام حمایت خواهند کرد، اما بانکها و شرکتهای عمده اروپایی احتیاطا تحریمهای آمریکا را رعایت خواهند کرد. اغلب کشورهای عربی نیز تحریمهای آمریکا را اعمال خواهند کرد.

مســئله تحریم سپاه پاســداران مهم نیست، زیرا هماکنــون هم این تحریم عملا وجود دارد. مســئله احتمال تروریســتی اعلامکردن سپاه پاسداران است که موجب واکنش شــدید شده است، زیرا تروریستی اعلامکردن ســپاه بوی جنگ میدهــد، یعنی آزادی عملیات جنگــی و هدفگیری فــردی و گروهی در شــرایط گوناگون مانند رفتار با طالبان و داعش. این اقدام میتوانــد به واکنش و شــرایط خطیر و عملا جنگ منجر شود.

شــرکتهای عمده خارجــی الــزام قانونی به حمایت از خواستههای آمریکا ندارند، اما عملا و به بهانههای گوناگــون از همکاری خودداری خواهند کــرد. روابط مانند ســنوات گذشــته ادامه خواهد یافت.

ایــران میتوانــد دفــاع از حقوق فلســطینیان و اعــراب را در قالــب پشــتیبانی از خواســتههای آنان و جبران خســارات طبــق قوانین بینالمللی و قطعنامههای شــورای امنیت پیگیــری و خود را از شرایط جنگی انفرادی خارج کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.