برجامحدگرار احنقوتقظواابرط ا ت تصللمزيبعامت نتقرضا بر مجامپميگووی ندکنگره

Shargh - - ديپلماسي -

قرار اســت امروز دونالد ترامپ، رئيسجمهوري آمريكا درباره توافق برجــام تصميم كلي بگيرد؛ يا پايبندي ايران به برجام را تاييد خواهد كرد يا خروج از آن راه اوســت و كنگره تصميم نهايي را بعد از 2ماه اعلام ميكند . شــرق اين سؤلات را با كارشناسان حوزه در ميان گذاشته است: 1-دونالد ترامپ و كنگره چه گزينههايی را در مواجهه با برجام دارند؛ آنها با برجام چه خواهند كرد؟ 2-كشورهای اروپايی و آسيايی، روسيه و چين در مقابل تصميم ترامپ و كنگره برای نقض برجام چه خواهند كرد؟ 3-به نظر میرســد گزينه تحريم سپاه نسبت به گذشته جدیتر شده است؛ در اين صورت چه شرايطی پيش خواهد آمد؟ 4-شــركتهای خارجی كه با سپاه و بنگاههای اقتصادی وابسته به ســپاه در ارتباط هستند، با چه موقعيتی روبهرو خواهند شد؟ 5-ايران در مواجهه با نقض برجام چه خواهد كرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.