فرصتی برای ایران با اجماع حامیان برجام

Shargh - - ديپلماسي - علی خرم تحلیلگر روابط بینالملل

قبــل از اینکه بگوییم کنگره چــه گزینههایی دارد، باید بگوییم ترامپ چه گزینههایی در پیش دارد. اگر او بخواهد در چارچــوب روابط و حقوق بینالملل درباره ایران توافق هســتهای اظهارنظر کند، موظف است به گزارش آژانس اشاره کند، همانطورکه رکس تیلرسون دو ماه قبل همین کار را کرد و براساس آن گزارش گفت ایران به تعهدات پایبند بــوده و ترامپ هم بخواهد در چارچــوب حقوق و روابط بینالملل عمل کند که برای جهان معقول و پســندیده باشــد، باید دقیقــا پابهپای گــزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی حرکت کند، اما اگــر نخواهد این کار را بکند و خــودش بگوید که ایران پایبند نبوده، یک نوع مضحکه اســت. اظهارنظر ترامپ درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران براساس متن توافق و محدوده صلاحیت آمریکا نیســت. نکته بعدی اینکه اگــر ترامپ بگوید ایران پایبند نبوده، یعنی اینکه مجبور باشــد متن را کنار بگذارد و بــه روح برجام چنگ بزند، این کار را میتواند بکند. یعنی از جایگاه سیاســی نه از جایــگاه حقوقیاش صحبت کند و بگویــد ایران پایبند نبوده اســت. از نگاه او ملاک پایبندنبودن ایران به روح برجام هم دو چیز اســت؛ یکی مسئله توسعه صنعت موشــکی ایران که در قطعنامــه 2231 از ایران اخلاقا خواســته پایبند باشد و یکی هم مســئله سیاستهای ایران در منطقه خاورمیانه اســت که دومی میشــود گفت شــاید زیادهخواهی و حرف بیربطی اســت، اما دربــاره اولــی میتواند منطقی جلوهگر شــود و بگوید براســاس قطعنامه 2231 ایران بــه روح برجام پایبند نبوده اســت. ترامپ اگــر از این در وارد شــود مدعیان زیــادی خواهد داشــت؛ یعنــی اروپاییها و روســیه و چین میگویند مــا از قطعنامه 2231 و ایران بهصورت اجباری نخواســتهایم صنعت موشکی خود را توسعه ندهد، بلکه اخلاقا خواســتهایم و باید با ایران مذاکره و آن را قانع کنیم؛ بنابراین قادر نخواهد بود جهان را قانع کند. حالا میرســیم به سؤال شما که گزینههای کنگره چیســت. گزینههای کنگره ســه حالت بیشــتر نیست. ممکن است کنگره این را بشنود...

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.