احتمال برخورد در صورت تروریستیخواندهشدن سپاه

Shargh - - ديپلماسي -

... بهویژه اینکه ســردار جعفــری، فرمانده کل ســپاه، نیز هشدار داده اســت در چنین وضعیتی، جمهوری اسلامی ایران، ارتش آمریکا را همسنگ داعش قلمداد خواهد کرد.

اجرای «قانون مقابله با اقدامات بیثباتکننده ایــران» موســوم بــه قانــون کاتســا، همــکاری شرکتهای خارجی با سپاه و بنگاههای اقتصادی وابســته بــه ســپاه را دشــوار میکند. اگر ســپاه در فهرســت ســازمانهای ممنوعشــده وزارت خزانــهداری قرار گیــرد، همــکاری کمپانیهای خارجی با سپاه موجب ازدسترفتن فرصتهای ســرمایهگذاری آن شــرکتها در اقتصــاد آمریکا میشــود و تنبیهات مالــی علیه آنــان به همراه میآورد. این وضعیت در صورت قرارگرفتن ســپاه در فهرســت وزارت امور خارجه آمریکا شرایط را بهمراتب وخیمتر خواهد کرد.

آنگونه که مقامات ارشد کشور گفتهاند، قطعا هرگونه اقدام آمریکاییها برای نابودی یا تضعیف برجام با واکنش متقابل و همسنگ مواجه خواهد شد. بنده از جزئیات آن بیخبر هستم؛ اما میتوان انتظار داشت که ایران هم به سمت فعالیتهای پیش از برجامــی خود حرکت کند کــه البته این اقدام گرچه منطقــی و اجتنابناپذیر خواهد بود؛ اما درعینحال خطر شکلگیری اجماع علیه ایران و همراستاشــدن مجدد دیدگاههای اروپا با آمریکا را به همراه خواهد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.