رونمایی از «حکایتی از پله دوم»

Shargh - - ديپلماسي -

شــرق :

«حکایتــی از پلــه دوم»، تازهترین اثر فریدون مجلسی، با حضور نویسنده امروز رونمایی میشود. فریدون مجلســی، از تحلیلگران روابط بینالملل و نویســندگان شناختهشده مطبوعاتی اســت. علاقهمنــدان میتوانند بــه آدرس تهران خیابان جمهوری اســلامی، خیابان ظهیرالاسلام پلاک 92 مراجعه کنند. شــروع مراســم از ساعت 10:30 صبح است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.