بازگشت دوباره تنش به آسمان کره

Shargh - - جهان -

در شرایطی که بحران هستهای کرهشمالی هر روز پیچیدهتر از گذشته میشود، کاخ سفید روز گذشته از برگزاری جلسهای میان دونالد ترامپ با جیمز متیس، وزیر دفاع و جوزف دانفورد، رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا، برای بررسی گزینههای نظامی ایالات متحده در قبال کرهشمالی در پنجشنبه هفته گذشته خبر داد؛ گزینههایی که طبق اعلام کاخ سفید میتوانند در دستور کار قرار بگیرند. این دیدار چند روز بعد از آن صورت گرفته است که ترامپ مدعی شــد تلاشهای دیپلماتیک با پیونگیانگ شکســت خورده است و تنها یک گزینه باقی مانده است. ترامپ پیشتر در جمع خبرنگاران شــرایط فعلی را آرامــش قبل از توفان خوانده بود. درعینحــال، روز گذشــته بمبافکنهای آمریکایی بــا همراهی نیروی هوایی دو کشور کرهجنوبی و ژاپن دست به یک رزمایش نظامی مشترک زدند. مســئلهای کــه بدونتردید با واکنش متقابــل پیونگیانگ مواجه خواهد شد. پیونگیانگ که در مسیری بدونبازگشت قدم گذاشته است، بدونتردید با ایــن اقدامات تحریکآمیز بیشازپیش به پیشــبرد برنامه هستهای و موشکی خود مصمم خواهد شد.

خبــر برگزاری نشســت ترامپ با وزیر دفاع و رئیس ســتاد مشــترک ارتــش در حالی بــر خروجی خبرگزاریها قرار میگیــرد که خود جیمز متیس در هفته جاری عنوان کرده بود که دیپلماسی در کنار تحریمهای اقتصادی بینالمللی همچنان بهعنوان اســتراتژی اصلی برای مقابله با کرهشمالی باقی خواهند ماند. در تحولی دیگر، روز گذشته شورای امنیت ســازمان ملل ورود چهار کشتی را به بنادر سراسر جهان به علت حمل زغال سنگ کرهشــمالی ممنوع کرد. با وجود سختترشدن تحریمهای بینالمللی، به نظر میرســد ایالات متحده در حال آمادهسازی و بررسی گزینههای نظامی نیز هســت. کرهشــمالی پیشتر اقــدام نظامی ایالات متحده را نوعی عملیات خودکشی توصیف کرده بود. در ماههای گذشته بحث بر ســر اینکه کرهشــمالی میتواند با موشــکهایش خاک ایالات متحــده را هدف قرار دهد یا نه، بالا گرفته اســت. درحالیکه ترامپ در ســخنرانی مجمع عمومی ســازمان ملل علنا کرهشــمالی را به نابودی کامل تهدید کرد، در روزهای اخیر برخلاف گذشــته صراحتا از لفظ جنگ و مداخله نظامی علیه کرهشــمالی اســتفاده نمیکند. به نظر انتقادات سیاستمداران فعلی و پیشــین باعث شده است تا ترامپ حداقل فعلا لحن محافظهکارانهتری را درباره کرهشمالی در پیش گیرد.

بازگشت تنش

طبــق اعلام نیروهای هوایی آمریــکا در اقیانوس آرام، دو بمبافکن آمریکایــی برای اولینبــار روز گذشــته، رزمایش هوایی مشــترکی را با جنگندههــای کرهجنوبــی و ژاپــن به انجام رســاندند. در شــامگاه روز سهشــنبه، این دو بمبافکــن آمریکایی که از پایگاه انــدروز در گوام به پرواز درآمده بودند، نحوه مقابله با حملات موشکی به سواحل شرقی و غربی کرهجنوبی را شبیهسازی کردند. این چندمینباری است که از زمان افزایش تنشها با پیونگیانگ، نیروهای آمریکایی دست به مانور نظامی مشترک با نیروهای کرهشمالی و ژاپن میزنند. اقدامی که از نظر بسیاری از کشورها ازجمله روسیه و چین تنها به بحرانیترشدن شرایط و افزایش تنشها در شــبه جزیره کره دامن میزند. چین پیشتر خواهان آن شده بود که برای نشاندادن حسننیت و فراهمآوردن شرایط برای ازسرگیری مذاکرات، آمریکا و کرهجنوبی به رزمایشهای نظامی مشــترک خود در شــبهجزیر کره خاتمه دهند. بااینحال، مقامات آمریکایی با اعلام اینکه انجام این مانورها از مدتها پیش برنامهریزی شده بوده است، این مانور هوایی را واکنشی به تنشهای اخیر ندانستند.

از دیگر ســو، این مانور نظامی پس از آن صورت میگیرد که مقامات کرهجنوبــی با تأیید خبر هکشــدن اســناد نظامی این کشــور از پایگاه دادههــای وزارت دفاع کرهجنوبــی، از بهســرقترفتن اطلاعاتی درباره نقشههای جنگی ایالات متحده خبر دادهاند؛ هرچند مقامات کرهجنوبی عنوان میکردند که اطلاعات بهســرقترفته فاقــد هرگونه اهمیتاند، گزارشها حاکی از آن است که پیونگیانگ به طرح یک عملیات نظامی مشــترک کرهجنوبی با ایالات متحده علیه کرهشــمالی در صورت وقوع جنگ و همچنین طرحی برای ترور کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی، پی برده اســت. کرهشمالی در هفتههای اخیر دو موشک بر فراز ژاپن شلیک کرده و شــش آزمایش هســتهای انجام داده و طبق نظر تحلیلگران از هر زمانی به هدف ســاخت موشکهای قادر به حمل کلاهک هستهای نزدیکتر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.