گره کور بر روابط دیپلماتیک

Shargh - - جهان -

با افزایــش تنشهای دیپلماتیک میــان آمریکا و ترکیه در پی بازداشــت کارمند کنســولگری آمریکا و تعلیق صــدور روادید، رئیسجمهــوری ترکیه اعلام کرد دولــت او از این پــس جان باس، ســفیر ایالات متحــده در آنــکارا را بهعنوان نماینده واشــنگتن به رســمیت نمیشناســد. به گزارش دویچهوله، رجب طیــب اردوغان، در جریان یــک کنفرانس مطبوعاتی در صربســتان، گفته است: «رک و راســت بگویم، ما او )جان باس( را بهعنــوان نماینده ایالات متحده در ترکیه به رسمیت نمیشناسیم». او افزوده است: «ما این مسائل را شروع نکردیم» و واشنگتن را متهم کرده روابط دو کشور را وارد تنش کرده است. اردوغان یک روز پیش از این سخنان نیز در جریان کنفرانس خبری دیگری در اوکراین، بــه تعلیق صدور روادید در مراکز دیپلماتیک ایالات متحده در ترکیه اعتراض کرده و آن را «ناراحتکننده » توصیف کرده بود.

روز یکشــنبه هفته جاری، پــس از آنکه مدتی از خبر بازداشــت یک کارمند ترک کنسولگری آمریکا در استانبول به اتهام «جاسوسی» و رابطه با فتحالله گولن گذشت، واشنگتن از تعلیق صدور روادید غیرمهاجرتی برای شهروندان ترکیه خبر داد. ساعاتی بعد نیز ترکیه صدور روادید خود برای شــهروندان آمریکا را معلق کرد. دولت ترکیه میگوید گولن عامل اصلی کودتای نافرجام سال گذشته است و جنبش برآمده از تفکرات او نیــز یک «گروه تروریســتی» اســت. تعلیق صدور روادیــد تنها تنــش دیپلماتیک و سیاســی اخیر میان آنکارا و واشــنگتن نیست و دو کشــور بر سر درگیری و رویارویــی مقامهای امنیتی اردوغــان با معترضان در آمریــکا، یــا پرونده رضــا ضراب و کیفرخواســت صادرشــده علیه چند مقام پیشــین دولت ترکیه نیز اختلافاتی آشکار دارند. هدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اظهارات پیشین سفارت آمریکا درباره «بیپایه»بودن اتهامها را به کارمند کنسولگری تکرار کرده و گفته اســت : «این اقدامــات ما را عمیقا نگران کرده اســت. ما هیچ مدرک و شــاهدی ندیدهایم که ثابت کند کارمندان ما با اتهامهای واردشــده از طرف دولــت ]ترکیه[ ارتباطــی دارند».خبرگــزاری دولتی ترکیــه روز دوشــنبه گــزارش داد: دادســتانی ترکیه یکی دیگر از کارمندان محلی کنســولگری آمریکا در اســتانبول را احضار کرده است؛ اما خبرگزاری فرانسه میگوید گزارش شــده فرد احضارشده درحالحاضر در کنســولگری اســت ولی مقامهای ترکیه دوشنبه همســر و پسر او و ســپس در روز سهشنبه دختر او را نیــز بازداشــت کردهاند. اردوغان روز گذشــته مدعی شــد «عاملان» ضد دولت او، به کنسولگری آمریکا در استانبول «نفوذ کردهاند» و «همه اینها نشان میدهد که در کنسولگری استانبول خبری است ». این اظهارات تند در حالی بیان شــده که پیش از آنها، نخستوزیر ترکیه ابــراز امیــدواری کرده بود «تنشهــا بهزودی خاتمه یابد». وزارت خارجه آمریکا خواستار دسترسی کارمند بازداشتشده به وکیل بهعنوان «آغاز مناسبی برای کاهش تنشها» شــده است. سفارت آمریکا در آنکارا نیز روز دوشــنبه در بیانیــهای گفته بود اینکه تا چه زمانی تعلیق صدور روادید برای شهروندان ترکیه ادامــه پیدا کند، بســتگی به «تعهد دولــت ترکیه به حفاظت از تأسیســات و امنیت پرســنل » در آن کشور دارد. هنوز گزارشی از واکنش ترکیه به این خواستهها منتشر نشده است. این دومینبار در چند ماه اخیر است که یک کارمند کنســولگری آمریکا در ترکیه بازداشت میشــود؛ بار پیش در ماه مارس یک کارمند دیگر در کنســولگری آدانا، بازداشت شده بود. کارمند سوم نیز همچنان تحت تعقیب اســت. مأموریت سفیر فعلی ایالات متحده در آنکارا بهزودی پایان مییابد؛ هرچند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از او «حمایت کامل» کــرده و گفته یکی از بهترین دیپلماتهای آن کشــور اســت. گزارشها حاکی از آن است که تنشهای تازه بر بازار بورس استانبول و ارزش لیر در برابر دلار، پیامد منفی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.