صدور دستور بازداشت رئیس و اعضای کمیته برگزاری همهپرسی اقلیم

Shargh - - جهان -

شورایعالی قضائی عراق دستور بازداشت رئیس و اعضای کمیته برگزاری همهپرســی اقلیم کردستان را صــادر کرد. به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از سومریهنیوز، عبدالستار بیرقدار، سخنگوی شورایعالی قضائــی عراق، اعــلام کرد: حکم بازداشــت رئیس و اعضای کمیته ناظر بر همهپرســی اقلیم کردســتان صادر شده اســت. صدور این حکم بر اساس شکایت مطرحشــده از ســوی شــورای امنیت ملی به دنبال برگزاری همه پرسی خلاف تصمیم دادگاه فدرال عراق اســت. دادگاه حکم بازداشت برای متهمان بر اساس قانــون مجازاتها را صادر کرده اســت. عبدالســتار بیرقدار، سخنگوی این شورا، گفت: این حکم طبق ماده ۳۲9 قانون مجازات برای متهمان صادر شــده است. این ســخنگو تصریح کــرد: دادگاه تحقیقات الرصافه حکم جلب رئیس و اعضای کمیسیون را صادر کرده و این حکم جلب بنا بر شکایت ارائهشده از سوی شورای امنیت ملی عراق درباره برگزاری همهپرسی استقلال کردســتان که در نقض رأی دادگاه عالی فدرال بوده، صادر شده است. این در حالی است که دادگاه فدرال عراق روز گذشته درخواســت پارلمان مبنیبر صدور رأی درباره نمایندگان مشــارکتکننده در همهپرســی را رد کرده و گفت، بر اســاس قانون اساســی و قانون شماره ۳۰ مصوب سال ۲۰۰۵ صدور رأی دراینباره در حیطه اختیارات این دادگاه نیست. از سوی دیگر، حنان الفتلاوی، رئیس جنبش اراده عراق، اعلام کرد که باید مســعود بارزانی، رئیس اقلیم و افراد برجسته حزب دموکرات کردستان عراق که همهپرسی را طرح و اجرا کردند، تحــت تعقیب قرار گیرند. او افزود: اینها بودند که تصمیم بــه برگزاری همهپرســی گرفتند و هزینه لازم را بــرای آن تأمین کردند و در برابر تصمیم دادگاه فــدرال، پارلمان و دولت عراق ایســتادگی کردند و از کُردها خواستند که در همهپرسی شرکت کنند. رهبران عراق میگویند، مسعود بارزانی برخلاف مخالفتهای داخلــی و خارجــی و منطقهای، قانون اساســی این کشــور را زیر پا گذاشــته و یک همهپرسی غیرقانونی برگزار کرده اســت. دولت عراق به دنبال برگزاری این همهپرسی، بر اساس مصوبه پارلمان این کشور، دولت محلی کردســتان عراق را موظف به تحویل مدیریت گذرگاههای مرزی، فرودگاهها و شبکههای تلفن همراه به دولت فدرال کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.