آمادگی قاهره برای مشارکت در مذاکرات آستانه

Shargh - - جهان -

ســفیر مصر در روســیه اعلام کرد قاهره آمادگی آن را دارد در صورت درخواســت از این کشور، وارد مذاکرات آســتانه شود. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک روســیه، محمد بدری، سفیر مصــر در روســیه، تصریح کرد قاهــره آمادگی آن را دارد در صورت درخواســت از این کشور، تمام تلاش خود را ازجمله مشــارکت در مذاکرات آستانه برای یافتــن راهحلی برای بحران ســوریه بــه کار گیرد. از سوي دیگر، برخی از شــخصیتهای مخالف دولت ســوریه در راســتای تلاش برای بهثمرنشســتن دور بعدی مذاکرات ژنو به آمریکا رفتهاند تا با مســئولان این کشور رایزنی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.