مختومهشدن شکایت علیه دستور جنجالی ترامپ

Shargh - - جهان -

دادگاه عالی آمریکا با حکم یک دادگاه تجدیدنظر که ممنوعیت مسافرتی ســابق دونالد ترامپ را لغو میکرد، مخالفت کرد. این ممنوعیت علیه شهروندان شــش کشور اکثرا مسلمان و یک ممنوعیت جداگانه علیه مهاجران بود. ایــن دادگاه هنوز درباره چالش دیگــری که از طــرف ایالــت هاوایی مطرح شــده، تصمیمــی نگرفته اســت. همچنیــن رئیسجمهور آمریکا بار دیگر در حملاتی علیه رســانههای خبری در پیامی در توییتر اخبار منتشرشــده علیه جان کلی مبنی بر اینکه وی نفر بعدی در کاخ ســفید است که استعفا میدهد را بهشدت مورد انتقاد قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.