تلاش سیستماتیک ارتش میانمار

Shargh - - جهان -

ســازمان ملــل متحــد اعــلام کــرد ســرکوب سیســتماتیک ارتــش میانمــار علیــه مســلمانان روهینگیا با هدف حذف دائــم این جامعه اقلیت از سکونتگاهشــان در ایالــت راخین انجام میشــود. نتایج یکی از تحقیقات ســازمان ملل متحد نشــان میدهد حملات وحشــیانه علیــه روهینگیاییها در ایالــت راخین در شــمال میانمار سازماندهیشــده، هماهنگ و سیســتماتیک اســت و هدفــش نهتنها بیرونکردن این جمعیت مســلمان از میانمار، بلکه جلوگیری از بازگشت آنها به خانههایشان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.