فرار افراد نزدیک به ولیعهد سابق عربستان

Shargh - - جهان -

تعــدادی از اصحاب رســانه و شــیوخی که به نظام عربســتان بالاخــص ولیعهد برکنارشــده این کشــور نزدیــک بودنــد پــس از اینکه نامشــان در فهرست بازداشتها در عربســتان قرار گرفت از این کشــور گریختهاند. از بین این افراد جمال خاشقچی )خاشقجی( از اصحاب رســانه مشهور در عربستان اســت که توانســت از عربســتان خارج شــده و به تبعیدگاه خودخواسته در ایالات متحده برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.