انتشار بیانیه پایانی نشست مذاکرات آشتی ملی فلسطین

Shargh - - جهان -

بیانیه پایانی جلسه نخســت مذاکرات گروههای فلســطینی در قاهره حاکی از فضای مثبتی است که بر این مذاکرات حاکم بوده است. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، در بیانیه پایانی جلسه نخست مذاکرات گروههای فلسطینی در قاهره آمده اســت که در این مذاکرات درباره پرونده آشتی برای حل مشکلات نوار غزه صحبت شد و فضای مثبتی بر این مذاکرات حاکم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.