فرانسه در آستانه تصویب قانون جنجالی ضد ترور

Shargh - - جهان -

فرانســه در آســتانه تصویب یک قانون ضدترور جدید همزمان با خروج از حالت فوقالعاده اســت. امــا فعالان حقوق مدنی میگوینــد این قانون همه شهروندان را در مظان اتهام قرار میدهد. به گزارش دویچهوله، اعلام حالت فوقالعاده در فرانســه یکی از تبعات فوری حملات تروریســتی نوامبر ۲۰۱۵ بود که جان ۱۳۰ نفر را گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.