کارآفريني، فرصتي براي ديگران

Shargh - - زاويه -

شــرق:

هفته فیلم مســتند کارســتان با همکاری دانشــگاه علامه طباطبایی و بنیاد توســعه کارآفرینی زنان و جوانان از 15 تا 20 مهر در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درحال برگزاری است. در اولین روز هفته فیلم مســتند کارســتان، فیلم طبرســتانیها به کارگردانی محسن عبدالوهاب به نمایش درآمد. این فیلم به روایت کســبوکار بنیانگذاران فولاد طبرســتان میپردازد؛ چند مهندس جوانی که در بحبوحه جنگ و با وجود تمام مشــکلات پیشِرو گرد هم آمدند تا از طریق تولید برای خود و دیگران درآمدزایی کنند.

پــس از پخش فیلــم میزگردی بــا حضور دکتــر بابک علوی، دانشــیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دکتر حمیدرضــا ارباب، اســتاد و عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه علامه و آقای مهندس علی عربزاده، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره شــرکت فنی و مهندســی خرد صنعــت و با مدیریت نجما هاشمیفشــارکی، عضو هیئتمدیره بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و مشــاور شــرکت ســرمایهگذاری صنایع و معادن فلات ایران، برگزار شد.

در ادامه غلامرضا رســولیان، یکی از بنیانگذاران فولاد طبرستان و محسن عبدالوهاب، کارگردان مستند، نیز به سؤالات پاسخ دادند.

در ایــن میزگرد دکتر علوی، از شــبکه ارتباطات افــراد در ایجاد اعتمــاد، اجرای طرح ســهامداری موفق، بهرهگیــری از ارزشهای مشــترک، هویت جمعی و رهبری اشــتراکی به عنــوان نقاطقوت بنیانگذاران فولاد طبرســتان نام برد. مهندس عربزاده، که از دیگر ســخنرانان این نشســت بود، کار خصوصی در ایــران را به رفتینگ تشــبیه کرد و افزود: «اینکه شرکتی بتواند در یک رودخانه خروشان برای مدت طولانی باقی بمانــد، به خودی خود موفقیت بزرگی به حســاب میآید و بنابراین طبرستانیها فقط بهواسطه باقیماندن و ادامه فعالیت خود در این مدت مدید، پیروز هستند.»

دکتر ارباب، هم در سخنانی در این برنامه به نقش مهم دولتها در ایجاد کارآفرینی اشــاره کرد و افزود: «سیاســت سازندگی حاکم بر دولــت در آغاز فعالیت مجموعه طبرســتان از مهمترین عوامل موفقیت این گروه است».

او در بخش دیگري از سخنانش گفت: «افراد خلاق، کارآفرین و پیشرو با حضور دولتهای موفق میتوانند رشد کنند».

غلامرضا رســولیان، از مؤسســان اصلی، پس از پاســخدادن به ســؤالات دانشــجویان در پایان گفت که با وجود همه مشکلات اگر دوبــاره به عقب بازگردد از این کار عقب نخواهد کشــید و همچنان ادامه خواهد داد که با تشویق حضار مواجه شد.

اما در روز دوم و در شروع مراسم قبل از نمایش فیلم «پازليها»، رخشان بنیاعتماد مشاور هنری فیلم و از اعضای شورای راهبردی پروژه کارســتان، به ذکــر نکاتی دربــاره انگیزه ســاخت فیلمهای مســتند کارآفرینان پرداخــت. بنیاعتماد در ادامه ســخنان خود از استقبال بیســابقه برای نمایش فیلمهای این مجموعه در مجامع بینالمللی و دانشــگاههای اروپا خبر داد. او با ابراز خوشــحالی از اینکــه نمایش این فیلمها قبل از دانشــگاههای خارج از کشــور در یک دانشــگاه داخلی برگزار شده است، اشــاره کرد: «باعث افتخار من ایرانی اســت که فیلم موفقیتهــای کارآفرینان این مرزوبوم در عرصه بینالمللی هم به نمایش در بیاید».

پــس از صحبتهای بنیاعتماد فیلــم «پازلیها» به نمایش در آمد. پازلی نام گروهی چهارنفره از دانشجویان مهندسی در بیرجند اســت که با وجود فرصتهای شغلی مناســب نمیخواهند جایی استخدام شوند و دوست دارند کسبوکار خودشان را داشته باشند. آنها به یک ایده جدید در حوزه آیتی میرسند؛ از دانشگاه مرخصی میگیرند و به امید اینکه به آرزویشان برسند به تهران میآیند؛ ولی زندگی در تهران، خود چالش جدیدی برای آنهاست. فیلم پازلیها به کارگردانی مهدی گنجی به روایت این چالشها میپردازد.

پس از پخش فیلم، میزگردی با حضور میلاد صابری، مؤســس و رئیس هیئتمدیره کاربانک و مدیر اســتارتآپ گرایند، دکتر داوود دانشجعفری، اســتاد دانشگاه علامه طباطبایی و وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت نهم و شــاهین طبري مؤسس و مدیرعامل چارگون و با مدیریت ناصر براتی، از اعضای هیئتمدیره بنیاد، برگزار شد.

دکتــر دانشجعفری به عنوان اولین ســخنران بــه ویژگیهای اقتصــادی و مدیریتی یک اســتارتآپ موفق پرداخــت. ایده اولیه، رهبری تیــم، کارگروهــی، وجــود تخصصهای مختلــف در تیم، سرمایهگذاری و منابع مالی، طرح خوب، مدیریت بحران و بازاریابی ازجمله ویژگیهای موفقیت یک استارتآپ است که دانشجعفری به آن اشاره کرد.

میلا صابری، دیگر شــرکتکننده، با اشاره به اینکه همواره برای معرفــی کارآفرینان موفــق به الگوهای خارجی مراجعه میشــد، ســاخت چنین فیلمهایی را از ســوی هنرمندان اتفاق قابلتوجهی دانست چراکه با بهتصویرکشــیدن زندگی کارآفرینان داخلی حس اجمــاع، امید و نزدیکی بیشــتری در جامعه بهویژه قشــر جوان به وجود میآید و این بزرگترین نکته مثبت پروژه کارستان است.

در ادامه شــاهین طبری به عنوان کســی که مربی و همراه تیم پازلیهــا بود بــه ذکر نکات خــود پرداخت. وی با اشــاره به اینکه مهمترین مسئله و سرمایه در اســتارتآپها تیمسازی و گذشتن از چالشها به وســیله کار تیمی اســت، گفت این فیلم بهخوبی کار گروهی و چالشهای این چهار جوان و نحوه حل مســائل از سوی آنان را به تصویر کشیده و از این منظر فیلم موفق است.

ناصر براتــی به عنوان مدیر میزگرد نیز به ذکر برخی از شــواهد و ویژگیهای رفتــاری تیم پازلیها ازجمله: خلــق ارزش، حمایت والدین، ریســکپذیری، هــوش اجتماعی، تفکیــک نقشها، بزرگ فکرکــردن، صداقــت، مســئولیت اجتماعی، درک رونــد صنعت و شناخت نیاز مشتری پرداخت.

دیگر فیلمهاي مجموعه مســتندهاي پنبه تا آتش ســاخته بهرام عظیمپور، شاعران زندگی شــیرین برقنورد، مادر زمین مهناز افضلي و بنیانگذار محک محسن عبدالوهاب هســتند. امروز پنجشنبه مادر زمین و فردا بنیانگذار محك از ساعت 16:30 به نمایش در ميآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.