درسی که زندگی است

Shargh - - زاويه - ساسان گلفر

جملهای را که در آیین بازگشایی مــدارس از زبــان رئیسجمهوری شــنیدیم که «کتابهای درســی ما دانشآمــوز را برای دیــروز تربیت میکند؛ نه برای فردا و حتی امروز» بایــد به فال نیک بگیریم. البته خود آنچه شــنیدیم واقعیت غمانگیزی اســت، امــا اینکــه بالاتریــن مقام اجرائی کشور اکنون به این واقعیت که نقطهضعــف کلیــدی فرهنگ ماســت، اذعان میکند، نه سعی در کتمان یا پنهانکردن، نشان از امیدی به حل مســئله در آیندهای نزدیک یــا دور دارد. مشــکلات سیســتم آموزشوپرورش مــا البته معطوف به گذشتهبودن محدود نمیشود و وجوه گوناگونــی دارد. اینکه مبنای فعالیــت دانشآمــوزان در تمامی مقاطع حفظکردن مطالب اســت، نه فکرکــردن و پژوهش و آزمایش و تجربهاندوختــن؛ اینکــه مطالب آموختهشــده به بچههــا در همه رشــتهها و حوزهها انتزاعی است و کمتر ربطی بــه زندگی واقعی دارد و درسهای نظــری و غیرکاربردی اگر نگوییــم تمام بخــش آموزش است، لااقل دستبالا را در آن دارد؛ اینکه پــرورش در مقابــل آموزش هیچ وزنی ندارد و آنقدر محدود و ناچیز اســت که بهسادگی فراموش میشــود؛ اینکــه معلمهــا کمتــر امکانــی برای دورههــای بازآموزی و ارتقــای حرفــهای مییابند، کمتر امکانی برای پژوهش و تألیف دارند و گاه ناچار به صــرف وقت آزاد در مشــاغل دیگــر بــرای امرارمعاش هستند و حتی اگر پژوهش و تألیف داشــته باشــند، تشــویقی درخور نمییابنــد؛ اینکــه مدارس بســیار متنوع شــدهاند و بهسختی میتوان برای انــواع دولتــی و خصوصی و انتفاعی و غیرانتفاعی و تیزهوشــان آن چارچــوب منســجمی تعریــف کــرد و اینکه قوانیــن و کلیت نظام آموزشــی مدام در معرض تغییر و آزمونوخطاســت، فقط جنبههایی از مشــکلات هیولاواری هستند که آموزشوپــرورش مــا در پیــشرو دارد و البتــه بخــش اقتصــادی و مالــی آموزشوپــرورش، کمبود و نامناســببودن فضاهای آموزشی و کمبود نیروی انســانی جنبههایی هســتند که با بودجه سالانه دولت ارتباط مستقیم دارند.

حتی تعداد همین معلمانی که در همین حد نیز تأمین نیستند، کمتر از حد لازم است.

آمار منتشرشــده مرکز آمار ایران از نســبت تعداد دانشآمــوزان به معلمان در مقطع ابتدایی در ســال 2012 را که ‪2 26.‬ اســت، مقایســه کنیم با نســبت دانشآموزان به کل کادر آموزشــی در بعضی کشــورها در همان ســال؛ 16 در استرالیا، 13 در بلژیــک، 12 در اتریــش، 22 در آرژانتین، شیلی و برزیل، 9 در فنلاند و البته 25 در مکزیک.

بــا ایــن شــرایط اگــر بخواهیــم دانشآموزان درس زندگی و آینده را در مدارس ما بگیرند، باید به زیرساختها بپردازیم. درسی که زندگی است به کار زیربنایی احتیاج دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.