انتخاباتح آالیمجنبرید،مهعاوپنارئییاسنو مراستحیلدوله اوفناتققبای:لی است

Shargh - - جهان -

دکتر فتحی المجبری، معاون ریاســت شورای ریاستی لیبی )دولت وفاق(، امیدوار اســت گفتوگوهای موجــود در تونس به یک وفــاق ملی در این کشور منجر شود. او میگوید توافقنامه صخیرات که دو سال پیش امضا شد نتوانست نهادهای نظامی کشور را ساماندهی کند. او معتقد است حال باید مذاکرات تونس توافقنامه صخیرات را تعدیل کرده و بر تشــکیل یک نهاد نظامی واحد به فرماندهی خلیفه حفتر تأکید کند. المجبری درعینحال ابراز امیدواری میکند انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی آینده که قرار است نیمه سال آینده میلادی برگزار شــود، پایانی بر مرحله انتقالی کنونی و آغاز دوران ثبات در لیبی باشد. او هرچند میگوید ما بعد از سقوط قذافی انتظار چنین وضعیتی را نداشتیم اما درعینحال اعتراف میکند که در دو، سه سال گذشته وضعیت لیبی بهتر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.