اختلاف با همسر، انگیزه مرد جوان برای رابطه نامشروع و قتل

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردی که بهدلیل اختلاف با همسرش رابطهای نامتعــارف را با زنی آغــاز کرده و او را به قتل رســانده بود، با رضایت اولیــایدم از قصاص نجات پیدا کرد. به گزارش خبرنگار ما، 24 بهمن ســال 90 مأموران از مرگ زن جوانی در خانهاش باخبر شدند. آنها پس از رفتن به محل متوجه شدند مقتول دختر 25سالهای به نام غزال است که با فشار بر عناصر حیاتی گردن خفه شده است. آنها همچنین متوجه شدند بهوسیله عامل یا عاملان این جنایت، لپتاپ و مقداری از وسایل خانه به سرقت رفته است. با بهدستآمدن این اطلاعات کارآگاهان کار خود را برای پیداکردن عامل یا عاملان قتل آغاز کردند و متوجه شــدند مقتول روز حادثه با مرد 35سالهای به نام سعید تماس تلفنی داشته است. کارآگاهان با شناسایی سعید او را در 29 بهمن ســال 91 دستگیر و بازجویی کردند. او که ابتدا منکر قتل غزال بــود، در بازجوییهای فنی لب به اعتراف گشــود و گفت: در یک مغازه پردهفروشی کار میکنم. هشت سال پیش ازدواج کردم و یک فرزند دارم؛ سالها بود که با همســرم اختلاف داشتم. او همیشه از مــن دوری میکرد و من مانند یک مــرد مجرد در خانه خودم زندگی میکردم. از این شــرایط خسته شده بودم. بهصورت اتفاقی در خیابان تختطاووس با غزال آشــنا شدم. او کارگر جنسی بود و برای این کار صد هزار تومان پول میگرفت، بعد از آشــنایی با غزال سه بار با او رابطه داشتم. این مرد درباره روز حادثه به کارآگاهان گفت: روز حادثه غزال آدرس خانه خودش را برایم فرستاد و از من خواست به آنجا بروم. به خانه غزال رفتم و هنگامی که با او رابطه داشــتم، او کلماتی را به کار برد که همســرم بــه من میگفــت و نمیخواســت رابطــهاش را با من ادامه دهد، برای همین همســرم جلوی چشمم تداعی شــد و ناگهان دچار یک جنون آنی شــدم، دستمهایم را دور گردنــش انداختم و او را خفه کــردم. بهاینترتیب با شــکایت اولیایدم، ســایر مدارک موجود در پرونده و اعترافات این مرد، کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی در اختیار دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. در این جلســه مادر غــزال بهعنوان تنها ولی دم در جایگاه حاضر شــد و گفت: 11 ســال پیش همســرم مفقود شــد و از آن روز بــه بعد از او خبر نــدارم، برای همین بهعنوان تنها ولیدم غزال تقاضای قصاص متهم را دارم. در ادامه رســیدگی ســعید در جایگاه ویژه قرار گرفت و دفاعیات خود را مطرح کرد. در پایان قضات وارد شور شدند و ســعید را به قصاص متهم کردند، اما قبل از اجرای حکم قصاص ســعید توانست پس از پنج سال از مادر مقتول رضایت بگیرد، بهاینترتیب او روز گذشته برای بار دوم در شــعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد تا از جنبه عمومی جرم محاکمه شود. در این جلسه سعید به قضات گفت: نمیدانم چه اتفاقی افتاد که مرتکب قتل شــدم؛ یک لحظه نتوانستم خــودم را کنترل کنم و غزال را خفه کردم. بیش از چهار سال است که در زندان هستم و از آن روز به بعد فرزندم را ندیــدهام. از آن روز هربار صحنه روزی را که این اتفاق افتاد تصور میکنم و در عذاب هستم. با همسرم اختلاف داشــتم برای همین با غزال وارد رابطه شــدم. در ادامه سعید در پاسخ به این ســؤال که چرا همسرت را طلاق ندادی، گفت: مهریه همسرم 500 سکه بهار آزادی بود، برای همین نمیتوانستم او را طلاق بدهم. پولی نداشتم که مهریهاش را پرداخت کنم. چند بار این مســئله را که همسرم نســبت به من بیتوجه اســت، با خانوادهاش مطرح کردم، اما آنها هم نتوانســتند کاری انجام دهند؛ برای همین یک سال آخر زندگی مشترک را در خانه پدرم زندگی کردم. او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا با زنان دیگری رابطه داشــته اســت یا خیر گفت: یک سال با زنی که صیغه کرده بودم رابطه داشــتم. این مرد در آخرین دفاعیات گفت: با این اشتباه زندگیام از هم پاشیده شــد، خانوادهام سرشکسته شــدند و پدر و مادرم خانه خود را فروختند و پدرم با 80 ســال ســن مستأجر است. نمیدانم فرزندم چطور و کجا بزرگ شد، به اندازه کافی در این مدت در زندان ســختی کشــیدهام و تنبیه شدهام. از شــما میخواهم به من تخفیف بدهید تا از زندان آزاد شــوم و برای فرزندم پدری کنم. با پایان جلسه، قضات وارد شور شدند تا درباره این پرونده تصمیم بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.