تبرئه پدر افغانستانی از کودکآزاری

Shargh - - حوادث -

شــرق:

پدری افغانســتانی که متهم بود دختر 12ســالهاش را آزار و اذیت میکرد، از کودکآزادی تبرئه شد.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا، چنــدی پیش زن جوانی که تابعیت افغانســتان داشت، به کلانتری خاتونآباد پاکدشت ورامین مراجعه و از همسرش، رامین، شــکایت کرد. او به پلیس گفت: لیلا، دختر 12ســالهام، بارها مــورد آزار و اذیــت پدرش قرار گرفته اســت. هربار که اعتراض میکردم، من را با چاقو تهدید میکرد و میگفت اگر به کسی حرفی بزنم یا از او شکایت کنم من را خواهد کشت. یکبار هم موضوع را با پدرشــوهرم درمیان گذاشــتم. او در پاسخ به من گفت اشــکال ندارد، پدرش است تو نباید به کســی حرفی بزنی. با شــکایت این زن جوان، پرونده علیه رامین به جریان افتاد و مأموران تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند. آنها ابتدا از لیلای 12ساله تحقیق کردند. او با تأیید حرفهای مــادرش به پلیس گفت: نمیدانم چرا پدرم با من اینطور رفتار میکرد، انگار شیطان در جلد او رفته بود. مادرم همیشه سعی میکرد از من دفاع کند، اما پدرم او را تهدید میکرد. از این زندگی خســته شــده بودم، برای همین یک روز هنگامی که پدرم بــه من پول داد تــا برایش قرص بخــرم، به خانه خالــهام رفتم و موضوع را با او در میان گذاشــتم. او به مادرم پیشــنهاد داد از پدرم شــکایت کنیم. بهاینترتیــب لیلا به پزشــکیقانونی منتقل شــد و پزشــکیقانونی آثــار آزار و اذیــت روی بدن این دختر 12ســاله را تأیید کرد. با تأیید پزشکیقانونی، کارآگاهــان رامین را بازداشــت و مــورد بازجویی قرار دادنــد. او این ادعا را رد کرد و گفت همســر و دختــرش دروغ میگوینــد. در ادامه تحقیقات، مأموران به محل کار رامین رفتند. همکاران رامین به مأموران گفتند تاکنون مورد سوئی از او مشاهده نکردهاند. بــا تکمیل پرونده، کیفرخواســت علیه رامین صادر شــد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. در این جلسه شــاکی در جایگاه حاضر شد و بار دیگر شــکایت خود را مطرح کرد و گفت اگر رامین من را طــلاق دهد و حضانت لیلا را به من بســپارد، از شــکایت خود صرفنظر میکنم. در ادامه جلسه، رامین گفت: هرگز به خانوادهام آسیب نرساندهام و آنها را دوست دارم. با پایان جلسه، قضات جلسه رسیدگی را برای رســیدگی بیشتر به وقت دیگری موکول کردند. روز گذشــته این خانــواده بار دیگر در دادگاه حاضر شــدند تا به پرونده آنها رسیدگی شود. در ابتدای جلسه، مادر لیلا در جایگاه ایستاد و گفت: ســالها پیش با رامیــن ازدواج کردم و از او یک دختر 12ساله و یک پســر پنجساله دارم. از زمانــی که بهخاطر دخترم خانه را ترک کردم دیگر پســرم را ندیدم. از رامیــن میخواهم من را طلاق دهد و حضانت فرزندانم را نیز به من بســپارد. او پدر خوبی نیست و فرزندانم را آزار میدهد. سپس رامین در برابر قضات ایستاد و گفت: همسرم دروغ میگوید و من هرگز به فرزندانم آسیبی نرساندهام. در ادامه رسیدگی، متهم با سوگند به قرآن بار دیگر گفت هرگز به فرزندش آســیب نرســانده است. با پایان جلســه، قضات وارد شور شدند و متهم را از اتهام کودکآزاری تبرئه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.