بازداشت عوامل آتشزدن در مسجد جوادالائمه پایتخت

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

رئیس پلیس تهــران بزرگ گفت: افرادی که اقدام به آتشزدن درِ مسجد جوادالائمه)ع( در منطقه شرق تهران کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. سردار حســین رحیمی، روز چهارشنبه در حاشــیه طرح برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان متجاهر منطقــه 12، در جمع خبرنگاران افــزود: برخورد پلیــس با هتکحرمــت باورها و اعتقادات مردم، بســیار قاطع و جدی است. او با تکذیب شایعات مطرحشده مبنی بر اینکه افرادی کــه درِ این مســجد را آتــش زدهاند بــا گروههای شیطانپرســتی مرتبط هســتند، اظهار کرد: افراد دستگیرشــده تحت اغوا و آموزش برخی شبکهها و کانالهای ماهوارهای، این عمل زشت را مرتکب شــدهاند. ســردار رحیمی همچنین از جمعآوری 820 معتــاد متجاهر در 24 ســاعت گذشــته در ســطح منطقه 12 تهران خبــر داد. او اظهار کرد: در همیــن ارتباط، 255 عرضهکننــده مواد مخدر در محدوده مناطق شوش، مولوی و هرندی شهر تهران دســتگیر و به مراجع قضائــی تحویل داده شدند. رحیمی با اشــاره به انهدام سه باند بزرگ عرضه مواد مخدر در ســطح شــهر تهران، گفت: در این رابطه هشــت نفر به عنــوان عوامل اصلی قاچــاق و توزیــع، دســتگیر و 870 کیلوگرم انواع مواد مخــدر بهویژه هروئین از این افراد کشــف و ضبط شده است. رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه پاکســازی شــهر از وجود معتادان متجاهر و برخورد قاطــع با توزیعکنندگان مــواد مخدر از مطالبات اصلی شــهروندان تهرانی است، تصریح کرد: طرح برخورد با قاچاق و عرضه مواد افیونی، به صورت مســتمر و با جدیت در مناطق مختلف شهر تهران اجرا میشود. به گفته سردار رحیمی، معتادان متجاهر جمعآوریشده دراین طرح، پس از غربالگری به کمپهای ویژه نگهداری و درمان منتقل میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.