حبس تاعلازنيسررفرازیزبصاردقای،یر3 خرلوکاشنکاینتدرده ايرانی

Shargh - - هنر - فرانک آرتا

انتشــار خبر صدور حکم حبس دوســاله تعزيری بــرای خوانندگان؛ رضا صادقی، ســينا سرلک و علی لهراسبی به اتهام مشــاركت در سرقت ادبی با شکايت اردلان سرفراز، ترانهســرای نامدار قديمی، شوكی به دنيای موسيقی در داخل كشور وارد كرد.

ظاهرا اردلان ســرفراز كه ســالها ترانههای او از سوی خوانندگان متعدد و متفاوت اجرا و از اســتقبال زيادی برخوردار شده است، با پيگيری ترانههای خوانندگان جوان در داخل ايران در فضای مجازی متوجه بازخوانی يکی، دوتا از ترانههايش میشــود و از طريق وكيل خود در ايران شــکايت میكند كه در نهايت حکم به نفع او در دادگاهی در داخل كشور صادر میشود.

با پيگيریهای خبرنگار «شــرق»، با هر ســه خواننده تماس گرفته شد تا روايت آنها از اين موضوع را جويا شــويم كه درنهايت سينا سرلک به تلفن ما پاسخی نداد. اما مسعود دهقان، تهيهكننده و مدير برنامه سينا سرلک، به خبر منتشرشده درباره محکوميت اين خواننده واكنش نشان داد.

دهقان با اشــاره به اقامت موقت اين خواننده مطرح موســيقی ايرانی در خارج از كشور گفت: «ما از اين طرح شکايت و برگزاری دادگاه بیاطلاع بوديم و امروز از طريق رسانهها در جريان حکم صادرشده قرار گرفتيم».

وی افزود: « حکم دادگاه غيابی بوده و قابل تجديدنظرخواهی اســت و در اسرعوقت از طريق وكيل سينا سرلک به آن اعتراض خواهيم كرد».

مدير برنامه ســرلک تأكيد كرد: «پس از مشورت با وكيل ايشان، از رسانهای كــه برخلاف قانــون، برای نخســتينبار تصوير حکم غيرقطعــی و خبر را به انتشــار رسانده، شکايت خواهيم كرد». ايشــان در پايان افزود: «سينا سرلک از خوانندگان خوب كشــور هستند و چنين حواشــیای از اعتبار و ارزش ايشان در بين مخاطبان كم نخواهد كرد». علی لهراســبی هم ترجيح داد درباره اين موضوع با مدير برنامهاش گفتوگو شود.

زايا ســليمان، مدير برنامه علی لهراســبی، در گفتوگو با «شرق» درباره اصــل حکم چنين گفت: «واقعيت اين اســت كه چنين حکمی صادر شــده اســت، اما ما همين امروز متوجه چنين حکمی شديم كه شوکآور بود، چون تاكنون اصلا هيچ نوع احضاريه يا شکايتی را دريافت نکردهايم. بههميندليل دادگاه در غياب ما حکم را صادر كرده اســت». سليمان در برابر اين سؤال كه «مگر كليه مکاتبات در دفتر كار آقای لهراسبی وصول نمیشود»، گفت: «البته تقريبا هر سال مکان دفتر تغيير میكرده ضمن اينکه مدير برنامههای مختلفی در ايــن مدت وجود داشــته. من خودم از نوروز امســال بهعنوان مدير برنامه آقای لهراسبی مشــغول به كار شدهام. بههميندليل تاكنون هيچ شکواييه يا احضاريهای را دريافت نکردهايم. بااينحال اين حکم قطعی نيست و میتوانيم تقاضای تجديدنظر كنيم. الان هم پيگير موضوع هســتيم و اين مسئله حتما قابلحل اســت». او در پاسخ به اين پرسش كه «آيا با آقای سرفراز درباره اين حکــم گفتوگو كردهايد؟» گفت: «خير، اما هنــوز نمیدانيم كه منظور آقای سرفراز كداميک از ترانههای ايشان است».

همچنيــن علی جعفــری، مديــر برنامه رضــا صادقــی، در گفتوگو با «شــرق» دراينباره گفت: «ظاهرا منظور جناب آقای سرفراز، اشاره به يکی از ترانههايشان اســت كه از ســوی آقای صادقی حدود دو سال پيش در كانال تلگرامی خود برای طرفدارانش خوانده بود. منتها كاملا مشــخص است كه آقــای صادقی با گيتار در محيط خانه و بــا نرمافزار ضبط صدای تلفن همراه خود ترانهای را خوانده و بعد ضبط كرده است. اگر بحث سرقت ادبی مطرح باشــد، حتما بايد خوانندگی در فضای استوديو و با چندين ساز زنده اجرا شود كــه درباره آقای صادقی اصلا چنين موضوعــی صدق نمیكند. ضمن اينکه هيچ نفع مالیای هم دراينباره نصيب آقای صادقی نشده است».

جعفری در ادامه توضيــح داد: «بااينحال ظاهرا دادگاه چندبار احضاريه را به دفتری ارســال كرده و از آنجا كه نشانی دفتر آقای صادقی اشتباه بود، ما نتوانستيم در دادگاه شــركت كنيم و درنتيجه فرصت دفاعيه هم نداشتيم. با ايــن وضعيت قاضی محترم هم در غياب آقای صادقی اقدام به صدور حکم كردند. حالا ما هم تازه متوجه اين موضوع شــدهايم و خوشبختانه اين حکم قطعی نيســت و 20 روز وقت داريم تا تقاضــای تجديدنظر بدهيم. به نظر ما اين موضوع حلشــدنی اســت و انشــاءالله موضوع مرتفع میشود». البته رضا صادقی در گفتوگو با خبرنگار ايلنــا، دراينباره گفت: «من خودم واقعا نمیدانم اين خبر صحت دارد يا نه؛ چون واقعا اگر حکمی صادر شــده باشد، ابتدا بايد به ما ابلاغ میشد. ظاهرا تماسهايی با وكلای من درباره اجرای يک اثر از آقای اردلان ســرفراز گرفته شده بود و من قصد داشتم بعد از ايام محرم اين ماجرا را پيگيری كنم؛ دنيای من امامحســين)ع( اســت و هرجای دنيا كه باشم، در ايام محرم به بندرعباس میآيم. بههميندليل پيگيری اين موضوع را به بعد از ايام محرم موكول كرده بودم».

اين خواننده موسيقی پاپ در ادامه افزود: «آقای اردلان سرفراز مرد بزرگی هستند و پيشكســوت دنيای هنر محسوب میشوند و من تحت هر شرايطی خدمت ايشــان بیادبی نمیكنم. ايشان با ترانههايشان برای من و مردم ايران خاطره ســاختهاند. من يک قطعه از ايشان را به صورت معمولی و در خانه با گيتار خواندم و يک نفر هــم از آن يک «وويس )فايل صوتی)» تهيه كرد و در يک كانال تلگرامی گذاشــت. درواقع قطعه «سوغاتی» آقای سرفراز را بدون تنظيم و ركورد خوانده بودم؛ حتی صدای بازوبستهشدن در هم توی اين فايل صوتی شنيده میشود، اما ظاهرا از سوی آقای سرفراز عنوان شده من سرقت ادبی انجام دادهام». اردلان سرفراز، زاده 24 تير 1۳29، در شهر داراب، شاعر و ترانهســرای موج نوين و آهنگساز ايرانی است كه اين روزها در آلمان زندگی میكند و وكالت اين شکايت را برعهده برادرش در تهران نهاده است.

يادآوری میشــود كه در ايران به دليل رعايتنشدن حق تکثير يا كپیرايت در بخشهای مختلف هنری و ادبی در سطح داخل و خارج از كشور، همواره مشکلات و شکاياتی وجود داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.