جايزه ويژه فستيوال تئاتر بلگراد براي اميررضا كوهستاني

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

اميررضا كوهســتاني، يكبار ديگر در عرصــه بينالمللي بــا گرفتن جايزه ويژه فســتيوال جهانــي تئاتر نمايش «شــنيدن» تئاتــر بيتف بلگراد درخشــيد. نمايــش «شــنيدن»، بــه نويســندگی و كارگردانــی اميررضــا كوهســتانی در ادامه تورهای خارجــی خــود بهتازگــی در شــهرهای بلگــراد )صربســتان( و اســکوپيه )مقدونيــه( بــه صحنه رفته اســت. اين نمايش در پنجاهويکمين فســتيوال بينالمللی تئاتر «بيتف» در شــهر بلگراد اجرا شد و توانســت جايزه ويژه اين فستيوال را با عنوان «ياوون كريلوف» دريافت كند. هيئــت داوران پنجاهويکمين دوره فستيوال «بيتف» متشکل از ماريا شِوتسوا مدير فســتيوال، ماريا سورنســون، ايوانا ســايکو، دراسکو آدزيــک و ايگور كوروگا، با توجــه به رأی اكثريت، به اين نتيجه رســيدند كه جايزه بزرگ فستيوال «بيتف» را بــا عنــوان «ماريا تريلويــچ» به اجــرای «ماونت اوليمپــوس: بــرای جاودانهكــردن آيين تــراژدی»، بــه كارگردانی يان فاربــه از بلژيک اهــدا كنند. اين هيئت داوران جايزه ويژه فســتيوال با عنوان «ياوون كريلــوف» را هم به اتفاق آرا به نمايش «شــنيدن»، به كارگردانی اميررضا كوهستانی و توليد گروه «تئاتر مهر» از ايران اهدا كرد. در يادداشــت هيئت داوران پنجاهويکمين فستيوال بينالمللی تئاتر «بيتف» برای نمايش «شنيدن» چنين آمده است: «اين اثر بهشدت تأثيرگذار اســت؛ بهخاطر ســادگی و شــفافيتش و بهكاربردن تلاشهايی مينیمال برای نقل بيشــترين اطلاعات درباره ارتباط ميان زنان در زمينه اجتماعی، شــک، نظارت و عدماطمينان. نمايــش با ارجاع به ايــران اتفاق میافتد، ولی به ايران محدود نشــده و در جهان اجتماعی گســتردهتری هــم معنا میيابد. متن جســورانه اســت و ســاختار خردشــدهاش و بافتهــای تکرارش، تصاوير بصــری و فيزيکی را با هــم و ابزارهای تکنولوژيــکال و كلمات را با هم، به شــکلی دقيق و فکورانه همخوان میكند. بازيگری عالی و ظريف اســت و در ارتباط نزديک با نويســنده - كارگــردان كه اين اثــر را از زاويه ديد زنانه نشــان میدهد شــکل گرفته است كه اين خود قدمی بسيار مهــم و رو به جلــو در اجرای تئاتر معاصر اســت». جشنواره سالانه بيتف، وابسته به شهرداری و وزارت فرهنگ صربستان، از مهمترين جشنوارههای بالکان با ســابقهای 50 ساله اســت كه از پنجم مهر امسال (27 ســپتامبر( در تئاتر 212 در شــهر بلگراد برگزار شــد. «شــنيدن» از هفته آينده در شــهرهای سرژی )فرانسه( و شارلوآ )بلژيک( اجرا خواهد شد. در اين نمايش الهــام كردا، مهين صــدری، مونا احمدی و آيناز آذرهوش ايفای نقش میكنند. كوهستانی پيش از ايــن برای نمايش «در ميان ابرها» كانديدای جايزه بزرگ فســتيوال هنر زوريخ بهعنوان بهترين نمايش شــده و پنج ســتاره از منتقدان هلندی برای نمايش «ايوانف» دريافت كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.