اجرای نمايش «عطش آتش» در بوستان ولايت

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

نمايش «عطش آتش»، به كارگردانی اميراحمد رحمتی و نويسندگی حسين مهکام، از 20 مهر در بوســتان ولايت به صحنه مــیرود. نمايش مذهبــی «عطــش آتش» كــه مدتزمــان آن صد دقيقــه اســت، از 20 مهر به مدت 20 روز، هر شــب رأس ســاعت 20 در خيمهگاه «راشــن پارک ولايت» پذيرای هزارو 200 تماشــاگر است. اين گروه نمايشی دليل اجرای نمايششــان در اين خيمــهگاه را وجود صحنههای خاصی دانســته كه از جلوههای ويژهای برخوردارند. بليت اين نمايش كه دستاندركارانش اعــلام میكنند تاكنون هيچ حمايــت مالیای از آن نشــده اســت به صورت رايگان بوده و علاقهمندان میتوانند برای رزرو با شماره 09121۳252۶4 تماس بگيرند. از بازيگران اين نمايش میتوان به اميراحمد رحمتــی، احمد نريمان، علی آرمانشــکيب، محمد نساج، فرشاد شاهحســينی، وحيد حکيمینژاد، سينا بصائريان، ســيدعلی قناتآبادی، حســين فراهانی، حسين حريريان، ليلا حقيقی، مهسا صابریمؤيد، زهرا جراحی و بنيامين حکيمینژاد اشاره كرد. عوامل اين نمايــش عبارتاند از: محمدرضا شــريفی و عليرضا شــريفی )طراح حركات فرم(، هــدا كيانی )مديريت صحنه(، اميراحمــد رحمتی و ابراهيــم علیبيگی )تهيهكننــدگان(، فريد محمدی، علی صابری، آرمان طالبی، احمد گلکار، علــی عطايی، بهزاد ابراهيمی، محمد پورا، مهــدی للهی، محمد اكبری، حميدرضا غلامحسينی، ســامان توحيدی، شــهاب مستشاری، جواد نديمی، سينا ساعتيان، حامد مرادی و اميرهاشم جوكانــی )اجرای فــرم(، نويد رحمتــی )نورپرداز(، اميرمهدی خانی )ســاخت موزيک(، داوود شکوری )صدابردار(، حجت رسولی )دكور(، احسان يوسفی، محمدرضا واحدی و ســيدرضا حسينی )آكسسوار(، حجتالاسلاموالمسلمين ســيدكاظم بدری )مشاور مذهبی(، علی معصومــی )روابطعمومی( و مائده غلامحسينی )عکاس هنری نمايش(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.