«هوای گريه» همايون شجريان در لندن و منچستر

Shargh - - هنر -

گروه هنر: «همايون شــجريان» برای بزرگداشت پدر خود «محمدرضا شــجريان» برای نخســتينبار كنســرت «هوای گريه» را در دو شهر لندن و منچستر روی صحنه میبرد. اجرای نخســت اين هنرمند 10 اكتبر )هجدهم مهر( در ســالن پلازای شهر منچستر و اجرای دوم او 12 اكتبر )بيستم مهر( در شهر لندن خواهد بود. همايون شــجريان در اين دو كنســرت، قطعاتی از آلبومهای «نســيم وصل» و «با ستارهها» بــا آهنگســازی «محمدجــواد ضرابيــان» را اجرا میكنــد. ازجمله قطعات ديگر ايــن برنامه میتوان به تو كيســتی، خانه ســودا، هوای گريه، افســونگر، غريبانه، عشــق از كجا، با ســتارهها، دفتر دل و نسيم وصل اشــاره كرد. در اين برنامهها سينا جهانآبادی )كمانچه(، ميلاد محمدی )تار(، مســتان اشــتياقی )دبلباس(، لعيا اعتمادی )ويلنآلتو(، پريسا پيرزاده )ويلن(، حسين رضايینيا )دف(، علی جعفریپويان )ويلن(، نگار نوراد )چلو(، آيين مشــکاتيان )تنبک(، پاشــا هنجنی )نی(، و پريچهر خواجه )قانون( او را همراهی میكنند.«همايون شجريان» پيشتر از اين، تور كنســرتهای «هوای گريه» را با استقبال گسترده مخاطبان در تهران و برخی شهرستانها و همچنين استراليا به اجرا درآورده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.