«پايين گذر سقاخانه» اكبر رادی در پرديس تئاتر تهران

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

نمايش «پايين گذر ســقاخانه»، نوشته اكبر رادی، با كارگردانی حامد آقايی، از روز دوشــنبه، 24 مهر، در تماشــاخانه استاد كشــاورز پرديس تئاتر تهران در ســاعت 19 روی صحنه مــیرود. نمايش «پايين گذر سقاخانه» يکی از آخرين نمايشنامههای اكبر رادی، به كارگردانی حامد آقايی از روز دوشــنبه، 24 مهر جاری در تماشــاخانه استاد كشاورز پرديس تئاتر تهران روی صحنه میرود.در خلاصه داســتان اين نمايش آمده: گذری قديمی كه دو قهرمان كشتی به نام طاهر و فــری دارد. فری به علت مصدوميت بــه قهرمانی نمیرســد ولــی طاهر در مســابقات شــركت میكند و كاپ قهرمانی را برنده میشود. در اين ميــان پری دختر يکی از بزرگان محلی به اســم حاجی ميناچــی دلباخته طاهر میباشــد از طرفی فری عاشــقانه پری را دوســت دارد و همين باعث درگيری و خشــم فری نســبت به طاهر میشود اما طاهر و... . در نمايش «پايين گذر ســقاخانه» دامون ابراهيمــی، مرتضــی مشــکات، روحالله خداكــرم، دانيال گندمكار، فائزه اســکندری، ليلا عباســی، دنيا بابالو، سميرا يادگاری، حسام اسمی، مهدی مقينان، اميرحســين خاتونی، اميرحسين آرمانی، ليلا نترسی، شــروين برزگر، اميرحســين جعفرپور و اكبر داودی بهعنوان بازيگر ايفای نقش میكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.