ديدار مدير صندوق اعتباری هنر با هنرمندان سيستانوبلوچستان

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

سيدحســين ســيدزاده، مديرعامل صنــدوق اعتبــاری هنــر، روز دوشــنبه، هفدهم مهر، پس از ورود به اســتان سيستانوبلوچستان با هنرمنــدان شهرســتان كنارک در منزل اســتاد خداشــناس ملاقات و گفتوگو كــرد و از نزديک در جريان مشــکلات و مســائل آنها قرار گرفت. او تصريح كرد: «ما در صندوق اعتباری هنر بنابر وظيفه ذاتی خود در حمايت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در نظر داريم تا در يک جريان مســتمر و با ســفر به استانهای مختلف كشور از نزديک در جريان مسائل و مشکلات هنرمندان قرار بگيريم و در حد توان خود گرهی از كار هنرمندان كشــور باز كنيم». در اين سفر، سيدزاده با استاد اسحاق بلوچنسب، شيمشی بهروز، ســکينه آزادی- هنرمند موســيقی نواحی- وحيد، سعيد و سلمان بلوچنسب و مجيد كلمتی و شماری ديگر از هنرمندان فعال در عرصههای مختلف ديدار كــرد. ديدار بعدی از كتابخانه نمونه روســتای رَمين بود كــه به همت آقای عبدالحکيــم بهار راهاندازی شده است. مديرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه سفر خود با هنرمندان شهرستانهای اوركی، خاش، بمپور و نيکشهر نيز ديدار خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.