پرتره عليرضا داوودنژاد در جشنواره سينما- حقيقت

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

فيلــم «دكوپاژ»، كار وحيد شــيخلر كه مســتند پرترهای از عليرضا داوودنژاد است، خواستار شركت در جشنواره سينما - حقيقت شد. وحيد شيخلر با مســتند پرتــرهای از عليرضا داوودنــژاد، كارگردان پيشكســوت ســينمای ايران، متقاضی شــركت در يازدهمين دوره جشنواره بينالمللی سينما-حقيقت شد.اين مستند 49 دقيقهای با عنوان «دكوپاژ»، روايتی از زندگی و آثار عليرضا داوودنژاد اســت و در صورت پذيرش هيئت انتخاب، در جشــنواره سينما- حقيقت رونمايــی میشــود. همچنين فيلم مســتند «فصل بادهای گرم» از توليدات مركز گسترش سينمای مستند و تجربی، به كارگردانی حســين ريگی آماده نمايش و حضور در جشنواره سينما- حقيقت شد.فيلمبرداری مســتند «فصل بادهای گرم» در شهرســتان «خاش» اســتان سيستانوبلوچســتان انجام شــده است و در صورت پذيرش هيئت انتخــاب، اولين نمايش آن در يازدهمين جشنواره سينما- حقيقت خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.