وقتی جستوجوگرها متولد شدند

Shargh - - آيتي -

شــاید کاربران ندانند که در گذشته برنامههایی ماننــد Archie، ورونیــکا Veronica() و جاگهد Jughead(،) فهرست کل فایلهای قرارگرفته روی وبگاههــای FTP را جمعآوری و پایــگاه داده قابل جستوجویی را از نام فایلها ایجاد میکردند.

تا قبل از وجود جستوجوگرها، به دلیل گستره کوچک و محدود اینترنت، فهرســت کاملی از تمام ســرویسدهندههای وب وجود داشت. استفاده از این فهرســت برای آگاهی از سرفصلها و اطلاعات قابل دسترس در آنها برای کاربران کفایت میکرد، امــا پــس از شــروع دوران شــکوفایی اینترنت و ارائهکننــدگان خدمــات و افزایــش غیرقابل تصور میزان محتوا و وبگاههای ارائهشــده در این عرصه، دیگر فهرســتهای فوقالذکر پاسخگوی نیازهای کاربران نبــوده و وجود ابزاری جدیــد در این میان کاملا احســاس میشد تا اطلاعات را بهروز و جدید نگهداری کند.

به گزارش ایســنا، یکی از ابتداییترین ابزارهای جســتوجوی اینترنت Archie نام داشت که از نام «archive» با حذف حرف «v» آن گرفته شده است.

بر اســاس آنچه در کتاب تجارت الکترونیک از طریــق بهینهســازی موتورهای جســتوجو آمده است، این ابزار در ســال ۱۹۹۰ به وسیله آلن امتیج ‪Alan Emtage(‬ ،) دانشــجوی دانشــگاه مکگیل در مونتــرال ابداع شــد. این برنامه فهرســتهای کل فایلهــای قرارگرفته روی وبگاههــای FTP را جمــعآوری کــرده و پایــگاه داده قابــل جســتوجویی را از نــام فایلهــا ایجــاد میکرد، یعنــی جســتوجوی Archie شامل محتویات وبــگاه از جملــه متــن و اســناد موجود ایــن مجموعهها نبــود و آنها را نمایه نمیکرد.

با ظهور گوفــر Gopher() در ســال ۱۹۹۱ به وســیله مارک مککاهیل در دانشــگاه مینهسوتا، دو برنامه جستوجوی جدید به نامهای ورونیکا Veronica() و جاگهــد Jughead() پا به عرصه حیات گذاشــتند. این برنامههــا همانند Archie نام فایلها و عناوین ذخیرهشــده در ســامانههای نمایه گوفــر را جســتوجو میکردنــد. ورونیکا کــه نــام آن از ســرواژههای عبــارت انگلیســی

‪Very Easy Rodent-Oriented‬ ‪Net-wide Index to Computerized Archives‬ ساخته شــده است، جســتوجوی کلیدی واژهای برای اغلــب عناوین منوها در تمام فهرســتهای گوفــر را فراهم آورده بود و جاگهــد که نام آن از ســرواژههای عبارت انگلیســی ‪Jonzy Universal‬ ‪Gopher Hierarchy Excavation And Display‬ ساخته شده است، ابزاری برای کسب اطلاعات منو از سرویسدهندههای خاص گوفر بود.

اولیــن جســتوجوگر وب بــا اســتفاده از رباتهــای نرمافــزاری، وندکــس wandex() نام داشــت، ماتیو گری یکی از دانشــجویان دانشــگاه MIT اولیــن ربات جســتوجوگر اینترنتی را با نام ‪World Wide Web Wanderer‬ برای شــمارش ســرویسدهندههای وب بــه منظــور محاســبه رشــد گســتردگی وب طراحی کرد. گــری بهزودی بــا ارتقــای ربــات خــود آن را برای جمــعآوری اطلاعات واقعی وبگاه در جســتوجوگر وندکس بــه کار گرفــت. در ســال ۱۹۹۳ مارتین کاســتر در پاســخ به موتور جســتوجوی وندکــس، الیوب ‪)ALIWEB: Archie Like Indexing of the Web(‬ را طراحی کرد که در آن بهجای بهکارگیری رباتها از شــیوه دیگری، یعنی نمایهســازی وبگاه از سوي مدیران و طراحان آن اســتفاده میشد، بهاینترتیب افراد میتوانســتند خود به توصیف محتوای وبگاه خود بپردازند. به دلیل فقدان آگاهی غالب کاربران از چگونگی تنظیم و ارســال اطلاعــات مربوط به وبگاه خود، اســتفاده از این شیوه محدودیتهایی را داشــت، امــا تــا حدی مشکـــــلات ربــاتهــای نرمافزاری را جبران میکرد، زیرا رباتها حجم زیادی از پهنــای شــبکه را اشــغال میکردنــد و ایــن مســئله گاهــی باعــث ازکارافتادن سامانهها میشد.

از ایــن پــس، با رشــد ناگهانــی اینترنــت و افزایش غیرقابــل باور حجم وبگاهها از سویي و اثبات سودآوری شبکه از سویي دیگر، اهمیت جســتوجوگرها بیشازپیش آشکار شــد و با شــکلگیری فناوریهای جدید رباتهای خزنــده قویتــر و ســامانههای جســتوجوی پیشرفتهتر، وبگاههای جستوجو رقابت با یکدیگر را بهطــور جدی در پیش گرفتنــد و از آنجا که تنها راه رویارویــی با حجم فزاینــده اطلاعات در محیط وب، ابزارهای جســتوجو محســوب میشــدند، گســترش و پیشــرفت آنها اهمیــت خاصی یافت بهطوری کــه این فناوری با عمری کمتر از دو دهه، یکی از پرکارترین ابزارهای مورد اســتفاده کاربران وب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.