اصلاح بودجه سال ۹۷ پارکهای علموفناوری

Shargh - - آيتي -

مهر:

معاون پژوهشــی وزارت علــوم گفت: به دنبال اصلاح بودجه پارکهــای علموفناوری برای ســال ۹۷ هستیم. وحید احمدی در نشست رؤسای پارکهای علموفنــاوری در وزارت علوم اظهار کرد: بودجه پارکهای علموفناوری بســیار کم اســت و قرار اســت در ســال ۹۷ این بودجه اصلاح شــود. پارکهــای علموفناوری بهطــور میانگین دهه دوم فعالیــت خــود را دنبــال میکنند که باید بررســی دقیــق و جــدی در فعالیــت آنها صــورت گیرد تا این مراکــز بتوانند در موضوع اقتصــاد دانشبنیان نقش داشته باشند.

معاون پژوهشــی وزارت علوم تأکید کرد: زمانی که یک اســتاندار یا فرماندار به وزارت علوم میآید و درخواســت میکند یک مرکز رشدی در استان او راهاندازی شــود، این به آن معنی است که موضوع پارکهای علموفناوری در کشور در حال تقویتشدن اســت و لایههــای میانی مدیریتی بــه این موضوع توجه میکنند. احمــدی اظهار کرد: با وجود اینکه بیش از ۱۰ ســال از عمــر پارکهــای علموفناوری کشور گذشــته بود، این پارکها زمین نداشتند که در سه سال گذشته مشکل آنها حل شد. او عنوان کرد: پارکهای علموفناوری ایران در مازندران با مشــکل زمین مواجه بودند که مشکل آنها را حل کردیم. در این نشســت همچنین معاون پژوهشی وزارت علوم اظهــار کرد: برنامه داریم در ســال ۹۷ بهطور کامل موضوع مســائل و زمیــن پارکهــای علموفناوری برطرف شود. در این نشســت همچنین رئیس امور تحقیقات و فناوری ســازمان برنامه و بودجه گفت: درحالحاضــر در بودجــه کل کشــور ۱۵۷ ردیــف بودجهای دربــاره امور تحقیقات و فنــاوری وجود دارد. بهــزاد قرهیاضی تأکید کــرد: امور تحقیقات و فنــاوری ۱۵۷ ردیــف بودجهای در کشــور دارد که فعالیتهــای معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، ستادهای زیرمجموعه معاونت علمــی و فناوری، فرهنگســتانها، جهاد دانشگاهی، پژوهشــگاهها و پارکهای علموفناوری زیرمجموعه این ردیفهای بودجهای قرار میگیرند. به گفته او اعتبارات هزینهای پارکهای علموفناوری ۲۵ درصد در ســالهای گذشــته افزایــش یافته و اعتبــارات هزینهای در امور فناوری کشــور نیز ۱8.۷ درصد در ســالهای گذشــته رشــد داشــته است. او اظهــار کرد: همچنیــن بودجه تعمیــر و تجهیز پارکهای علموفناوری ۲6.۲ درصد رشــد داشــته اســت. او عنوان کرد: در سالهای ۹۵ و ۹6، بودجه تعمیر و تجهیز پارکهــای علموفناوری به صورت صددرصــدی اختصــاص داده شــد. رئیــس امور تحقیقات و فناوری ســازمان برنامه و بودجه افزود: پارکهای علموفناوری از منابع عمومی دیگری نیز بودجههــای خود را تامین میکننــد مانند معاونت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهوری و معاونــت پژوهشی وزارت علوم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.