قابلیتهای تلگرام در آپدیت جدید اعلام شد

Shargh - - آيتي -

مهر:

مؤسس پیامرســان تلگرام از قابلیتهای تازه در نســخه جدید این شبکه پیامرسان خبر داد. پاول دوروف در پیامــی اعلام کرد در روزهای جدید آپدیتهایی برای تلگرام معرفی خواهد شــد. این آپدیتهــا شــامل ویژگیهای جدیــد مانند قابلیت مکانیابی زنده ‪Live Locations(‬ ) و اشتراکگذاری آن و پلیر جدید موسیقی میشود. همچنین تلگرام از زبانهای بیشــتر مانند فرانســه، اندونزی، مالایی، روســی، اوکراینی و در آینده نزدیک فارسی پشتیبانی میکند. در همین راستا این شبکه اجتماعی امروز ‪Telegram Localization Platform‬ را معرفی میکند. این بســتر به کاربران تلگرام اجازه میدهد برای عباراتی که در ‪Telegram UI‬ مییابند، ترجمان ارائــه دهنــد. به گفتــه دوروف تلگــرام برخلاف اپلیکیشــنهای دیگــر اصلاحات را در نســخههای منطقهای این برنامه اجرا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.