خط 7و8 موقتا تعطیل میشود

Shargh - - جامعه -

شــرق :

«در رابطه بــا ايمني بعضــي از خطوط مترو اعضاي شــوراي شــهر و وزارت کشور ايراد گرفتند و بههميندليل تيم فني تشکيل داديم اين موضوع را بررسي کنند که به احتمال قوي نتيجه بررسيها اين است که اين ايرادات وارد است و اگر وارد باشــد ما اين خطوط را براي دورهاي موقت تعطيــل ميکنيم تا ايــن ايرادات برطرف شــود چراکه حفظ جان شهروندان و ايمني اين خطوط مهمتر از هر مســئلهاي اســت». اين بخشــي از گفتههاي نجفي شهردار تهران درباره موضوعات مرتبــط با ايمني در خطوط تازهافتتاحشــده مترو اســت. نجفي اين صحبتها را در حاشيه جلسه روز گذشته هيئتدولت اعلام کرد.

شــهردار تهران که چند هفتهاي است پس از شــروع فعاليتش در شهرداري تهران در جلسات هيئتدولت هم حاضر ميشــود، روز گذشــته در جريان جلسه هيئتدولت در پاسخ به خبرنگاران همچنيــن اعلام کــرد حجم ۳۰ هــزار ميلياردي بدهيهاي شهرداري تهران به اندازهاي نيست که بتوان در کوتاهمدت آنها را کنترل کرد.

محمدعلــي نجفــي درباره تغييــر مديران در شــهرداري نيز گفــت: نميتوان گفــت در هيچ دســتگاهي از فردا هيچکس را عوض نميکنيم؛ چراکــه ايــن جرياني مســتمر اســت و اگر عمر مديريت مديران چهار سال باشد به اين معنا است که هر ســال ۲۵ درصد از مديران بايد تغيير کنند. بعضي از مديــران آقاي قاليبــاف مديران خوبي بودنــد و از نظر خط سياســي نيز الزامــا طرفدار آقاي قاليباف نبودند. يکي از اولويتهاي من براي انتخاب نيرو اين است که از بدنه شهرداري باشند؛ چه اصلاحطلب و چــه غيراصلاحطلب که فکر ميکنم اين روش درستي است.

شــهردار تهران تأکيــد کــرد: بزرگترين گلايه کارکنــان شــهرداري در دوران مديريت قبلي اين بود که اکثريت قريب بــه اتفاق مديران ردهبالاي شــهرداري از بيرون شهرداري منصوب ميشدند، بنابرايــن به نظر مــن ايرادي ندارد کســي که در زمان آقاي قاليباف در ســمت پايينتري بوده، اما عملکرد مثبتي داشته، حالا ارتقا پيدا کند.

شــهردار تهران بــه نتايج مثبت جلســه خود با وزيــر اقتصاد و ســخنگوي دولت اشــاره کرد و گفت: در هر دو جلســه تصميمگيري شــد که کميته مشــترکي ايجاد شود تا ارقام بهطور دقيق اعلام شــود و ارقامي که مورد تأييد طرفين است، اســتخراج شــود که اين کار مدتي طول ميکشد. جلسه با آقاي نوبخت از اين جهت مورد اهميت بود کــه اولا در رابطه با رديفهــاي بودجهاي و ســهم شــهرداري در قانون بودجه ســال جاري بحث شــد و آقــاي نوبخت قول دادنــد بهموقع پرداخت شود. درعينحال درباره احکام بودجهاي ســالهاي قبل در رابطه با اســتفاده شهرداري از فاينانس صحبت شــد و باز ايشــان قــول دادند امسال اين موارد به جريان بيفتد.

نجفي بــا اشــاره بــه مطرحشــدن مباحثي درخصــوص بليت مترو و تغييــرات احتمالي در ســهم پرداختي دولت، مردم و شهرداري، افزود: دراينباره نيز قرار شــد دولت يا به صورت نقدي يا به صورت اوراق، سهم خود را پرداخت کند.

به گزارش «شــرق»، شــهردار تهران سهشنبه عصر هم بــراي اولين بار ديدارها و جلســاتي را در مجلس شوراي اســلامي و کميسيون شوراها داشــت. نجفي در کميسيون شــوراها هم درباره شرايط مالي شهرداري تهران و بهخصوص بدهي ۳۰ هزار ميلياردي شــهرداري تهران که بخشي از اين بدهيها به سيستم بانکي است، صحبت کرد.

نجفــي موضوع مطالبات شــهرداري از محل درآمــد ناشــي از جريمههاي رانندگــي را هم در کميســيون شــوراها مطرح کرد و گفــت: درآمد ناشــي از جريمههــاي رانندگــي يکــي از منابع پيشبينيشــده براي درآمد شهرداريهاست که متأســفانه به حساب شــهرداري واريز نشده و ما پيگير اين موضوع هستيم.

شــهردار تهران همچنين در اين جلسه عدول ساختوســازها از طرح جامــع و طرح تفصيلي شــهر تهــران را از دلايــل بيقوارگــي پايتخــت دانســت و گفت: صدور دو بخشنامــه اخير در زمينه ساختوســازها براي توقف اين شيوههاي غلط بوده اســت که در دستور کار شهرداري قرار گرفته است. نمايندگان مجلس هم در اين جلسه دغدغههاي خود درباره شــهر تهران و شهرداري تهــران و موارد مرتبــط با ترافيــک، آلودگي هوا، پرداختهاي بيدليل شــهرداري در دوره قبل و لزوم پيگيــري تحقيق و تفحص از شــهرداري را که پيشتــر در مجلس رأي نياورد، مطرح کردند. محمدجواد کوليوند، رئيس کميســيون شوراها و امور داخلي مجلس شــوراي اســلامي، در قالب پيشــنهادي خواســتار تشــکيل کميته مشــترک راهبــردي ميــان کميســيون تخصصي شــوراها و شــهرداري تهــران براي حل مشــکلات کنوني پايتخت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.