مأموران برخورد با سد معبر پلیس نیستند

Shargh - - جامعه -

ايسنا:

جانشين فرمانده ناجا تأکيد کرد مأموران برخورد با سد معبر شــهرداري يا همان شهربان، نيروي پليس و يگانهاي حفاظت نيستند. سردار اســکندر مؤمني بــا بيان اينکه وضعيــت امنيتي کشــورمان مطلوب اســت، گفت: ايران ســال ۹۶ امنتر از ايران ۹۵ است.

اين امنيــت در شــرايطي به دســت آمده که ناامنيهاي مختلفي در کشــورهاي منطقه وجود دارد؛ امــا خوشــبختانه تحــت هدايتهاي مقام معظــم رهبري، ايران از وضعيت امنيتي مطلوبي برخوردار اســت. او در پاســخ به اين سؤال که آيا مأموران ســد معبر شــهرداري، نيــروي پليس يا يگان حفاظت محسوب ميشــوند يا خير؟ گفت: شــهربانها جدا از اين موضوع هســتند و نيروي پليس محسوب نميشوند و طور ديگري فعاليت ميکنند.

جانشــين فرمانــده ناجا درباره نحــوه اعطاي تجهيزات مأموران يگانهاي حفاظتي نيز تصريح کرد: درباره اين موضوع بر اساس ميزان کارآمدي و همچنين آموزشهاي مأموران بررسي ميشود و با توجه به وظايف و نقشــي که مأموران پليس بر عهده دارند، تجهيزات در اختيارشان قرار گرفته و آموزشهــاي لازم را نيز ميبينند. او در پاســخ به ســؤال ديگري دربــاره احتمــال جعل لباس يگانهاي حفاظــت در برخي از مراکز خصوصي، اظهار کــرد: پليس بر اين موارد نظارت داشــته و با هرکســي کــه بخواهد با جعل لبــاس پليس و يگانهاي پليس، اقدامات مجرمانهاي انجام دهد، برخورد خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.