فقط ۱۰ درصد سرويسهاي مدارس ساماندهي شدند

Shargh - - جامعه -

عضو کميســيون عمران و حملونقل شوراي شهر تهران از ساماندهي ۱۰ درصد سرويسهاي مدارس خبر داد. شهربانو اماني با اشاره به ساماندهي سرويسهاي مدارس گفت: گزارشــي که سازمان تاکســيراني درباره ساماندهي سرويسهاي مدارس داد، اين بود که امسال استثنائا خودروهاي پرايدي که راننده آن زنان سرپرست خانوار هســتند، استفاده شــود و بعد خودروهاي پرايد ساماندهي و سپس حذف شود. عضو کميسيون عمران و حملونقل شــوراي شــهر تهران با بيان اينکه فقط ۱۰ درصد سرويسهاي مدارس ساماندهي شدهاند، گفت: مابقي سرويسهاي مدارس ازسوي اولياي دانشآموزان انتخاب ميشــود و با مســئوليت خانوادههاست. البته طبق آييننامه، هر اتفاقي بيفتد، مســئوليت با خانواده اســت. او ادامه داد: موضوع ســاماندهي سرويسهاي مدارس در دستور کار شورا قرار دارد و بايد در اين زمينه استانداردسازي صورت پذيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.