گروه ایدهآل: روسیه- پرو- ایران- پاناما

Shargh - - ورزش -

دیــروز پــس از مشخصشــدن 7۰ درصد تیمهــای حاضر در جــام جهانــی ۲۰۱۸ و تیمهــای راهیافتــه بــه دیدارهــای پلیآف، ســیدبندی تیمهــای حاضر در جــام جهانی تا حــدودی مشــخص شــد. در ادوار قبلی جام جهانی سرگروههای گروههای هشتگانه براساس ردهبنــدی فیفا انتخاب میشــدند و ۲4 تیم دیگر براســاس قارههایشان در گلدانهای مختلف قرار میگرفتند. فیفا چند هفته پیش اعلام کرد در جام جهانی ۲۰۱۸ برای ســیدهای دوم، سوم و چهارم هم ردهبندی فیفــا را دخالت خواهد داد و تیمها براساس ردهبندی فیفا در چهار گلدان )سید( قرار میگیرند.

فدراســیون جهانی فوتبال پیــش از این اعلام کرده بود ســیدبندی براســاس ردهبندی ماه اکتبر فیفا خواهد بود، این ردهبندی چند روز بعد منتشر خواهد شد.

هفت تیــم برتر ردهبنــدی فیفا در مــاه اکتبر بههمراه روسیه میزبان، ســرگروهها خواهند بود و تیمهای بعد بهترتیب حضورشــان در ردهبندی فیفا در ســیدهای دوم تا چهارم قــرار میگیرند. بااینحال، در قرعهکشــی همان اصول همیشگی پابرجــا خواهد بود. در هیچ گروهــی بیش از دو تیم اروپایی قرار نخواهد گرفت. تیمهای همقاره )منهای اروپا( باهم همگروه نخواهند شد.

براســاس نتایج و رتبه تیمها در رنکینگ فیفا، تیــم ملی فوتبال ایران در ســید ۳ جــام جهانی روســیه قرار خواهد گرفت. ایــران هماکنون تیم بیســتوپنجم ردهبنــدی فیفاســت و پیشبینی میشــود در ردهبندی جدید به رده بیســتودوم برســد. در هر صورت با توجه بــه اینکه چند تیم که جلوتــر از ایران حضور دارنــد به جام جهانی نرسیدهاند، ایران در سید سوم قرار میگیرد.

دیروز مشــخص شــد کدام تیمها در روســیه ســرگروه خواهند بود. اسپانیا و ایتالیا )در صورت صعود( در بین سرگروهها قرار نخواهند گرفت. سيدبندی جام جهانی روسيه به شرح زير است:

ســيد يک: روســیه ـ آلمان ـ برزیل ـ پرتغال ـ آرژانتین- بلژیک ـ لهستان ـ فرانسه ســيد دو: اســپانیا ـ پرو )در صورت صعود( ـ ســوئیس )در صورت صعود( ـ انگلیس ـ کلمبیا ـ ایتالیا )در صورت صعود( ـ مکزیک ـ اروگوئه

سيد ســه: کرواسی یــا دانمــارک )در صــورت صعــود(- کاســتاریکاایســلند ـ تونــس )در صورت صعــود( - مصرســنگال )در صــورت صعود( و ایران

سيد چهار: صربستان ـ نیجریه ـ استرالیا یا هندوراس )در صورت صعود( ـ ژاپــن ـ مراکــش )در صورت صعــود( ـ پاناماکرهجنوبی- عربستان سعودی

قرارگرفتن تیم ملی در ســید سه اتفاق مثبتی محسوب میشود چراکه یک تیم از سید چهار که از نظــر امتیازی در ردهبندی فیفــا پایینتر از ایران اســت در گروه تیــم ملی قرار خواهــد گرفت. از طرفی سه تیم آسیایی دیگر در سید چهارم حضور دارند و ایران با آنها همگروه نخواهد شــد. با این حســاب یکــی از همگروههای ایران، صربســتان، نیجریه، مراکش و پاناما یا هندوراس خواهد بود. در این میان صربســتان قویترین حریف احتمالی خواهد بود. هرچند این احتمال هم وجود دارد در نهایت با معرفــی ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی، ایران از همگروهی با صربســتان نجات پیدا کند؛ ممکن است صربستان راهی سید سوم شود.

از طرفی هماکنون مشــخص است که ایران با چه تیمهایی همگروه نخواهد شد. تیم ملی قطعا با تیمهای کاســتاریکا، ایســلند و مصــر همگروه نمیشــود. در صورت صعود تیمهای کرواســی، دانمارک، تونس و ســنگال به جام جهانی نیز، با این تیمها همگروه نخواهیم شــد. همانطور که عنوان شــد تیمهای آســیایی باهــم در یک گروه قرار نمیگیرند.بااینحال حضور در هیچ ســیدی تضمینکننــده قرعه خوب یا بد یک تیم نیســت. در نهایت شــانس و قرعه گروه یک تیم را تعیین میکنــد. حضور در ســید ســوم درحالحاضر نه اتفــاق خوبی اســت و نه اتفاق بــدی، بااینحال میتواند زمینهســاز این باشد که ایران یک حریف نسبتا مطلوب در گروه خودش داشته باشد. بررسی احتمالات

ایــران میتوانــد هم گروهی بســیار ســخت داشــته باشــد و هم گروهی متعادل. با توجه به ســیدبندی احتمالی گروه ایــران میتواند برزیلاسپانیا- ایران- صربستان، یا آلمان- ایتالیا- ایراننیجریــه باشــد. از طرفی کارلوس کــیروش اگر خوششانس باشــد در گروه روسیه- پرو-ایرانپاناما قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.