چمنیان: براي روح جوانمردانه به مصاف کاستاریکا ميرویم

Shargh - - ورزش -

تیم نوجوانان ایــران با برد 4 بر صفر مقابل آلمان بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران در جامهاي جهاني را گرفت. بردي خیرهکننــده که بازتاب ویژهاي هم در رسانههاي آلماني داشــت. عباس چمنیان، سرمربي ایران، پــس از این برد تاریخــي در گفتوگو با فارس گفت : «عملکرد ما حاصل یک ســال و نیم کار سخت اســت، برنامههایمــان را طبق جزئیــات پیش بردیم و بههیچوجــه کارمــان را متوقــف نکردیــم. بعد از نایبقهرماني در آســیا و صعود بــه جام جهاني کار اصلي ما آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در مصاحبه بعد از بازي با آلمان گفتم فعلا نه راضي هستیم و نه قانع، باید صراحتا بگویم از نتیجه بازي دیروز متعجب نشــدم، بسیار تلاش کردیم و با تمرکز بالا به مسابقات آمدیــم. بازیکنان دل به کار دادنــد و دیروز ۹۰ دقیقه تــلاش کردند.دو نکتــه بارز در عملکــرد بازیکنان ما وجود دارد، اول اینکه تیم ما بســیار تاکتیکپذیر است و دوم اینکه آمادگي ذهني بازیکنان بســیار بالاســت، در بازي با آلمان کماشتباه بودیم و خیلي خوب بازي کردیم؛ البته بعــد از بازي این پیروزي به فراموشــي سپرده شد و مأموریت جدید ما بازي با کاستاریکاست. ما نميخواهیم حریف دستوپا بستهاي باشیم، بیشتر از توانمان تــلاش ميکنیم تا نتایــج خوبي بگیریم.» چمنیان با اشاره به اینکه تقریبا صعود ایران بهعنوان تیم اول قطعي شده و آیا مقابل کاستاریکا از تیم دوم خود استفاده ميکند، توضیح داد : «تنها رقیب ما براي صدرنشیني آلمان اســت که در بازي رودررو شکست خورده و تفاضلمان ۹ گل اختلاف است، با وجود این نگاه ما به بازي با کاستاریکا بسیار جدي است و روحیه پیروزيطلبانهمــان را از دســت ندادیــم، ما به همه حریفان نگاهي جدي و توأم با احترام داریم، ما در این مســابقه با همه توان بازي ميکنیم، کاستاریکا مقابل آلمان بســیار خوب بــازي کــرد و در مقابل گینه هم به تساوي رســید. با توجه به اینکه تمامي این تیمها شانس صعود دارند، ما بازي را کاملا جدي ميگیریم، ميخواهیم در همه مســابقات باعث شــادي مردم شــویم تا هرکســي که بازي ما را ميبیند، لذت ببرد. دیروز قبل از بازي تعدادي از هواداران آلمان را تشویق ميکردند اما با گذشت ۱۰ دقیقه از شروع بازي نیمي از حاضران ورزشگاه به تشویق ایران روي آوردند؛ چراکه در همه جاي دنیا مردم خواهان تماشــاي بازي زیبا و هجومي هستند و هرکسي که این روند را داشته باشد مورد حمایت قرار ميگیرد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.