اتهام تبانی به کلمبیا و پرو

Shargh - - ورزش -

احتمــال تبانی در دیدار پرو و کلمبیا در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه وجــود دارد. به گزارش ایســنا به نقل از آس، بامداد چهارشنبه پرو و کلمبیا در آخرین هفته مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه به مصاف هم رفتند که ایــن دیدار با نتیجه ۱-۱ پایان رسید. با توجه به شکست ۳ بر صفر شیلی مقابل برزیل، پرو توانســت بــه پلیآف صعود کند و کلمبیا به صورت مســتقیم به جام جهانی راه یافت. بااینحال تصاویری از این بازی منتشــر شد که نشان میدهد احتمــال تبانی میان دو تیم وجود داشــته است. در جریان بازی رادامل فالکائو بارها با بازیکنان پرو صحبت کــرد و هنگام حرفزدن جلوی دهانش را میگرفــت. او حتی با بازیکنان ذخیره پرو صحبت کــرد. با توجه بــه باخت ۳ – صفر شــیلی به برزیل با تســاوی ‪-۱ ۱‬پرو و کلمبیا، هر دو تیم به هدفشــان میرسیدند. پس از صحبتهای فالکائو دو تیم روی دروازه هــم حملــه نکردند. این بــازی تنها دیداری نبود که با اتهام تبانی روبهرو شــد. آمریکاییها هم معتقدند مکزیک با شکســت تعمدانه به هندوراس موجبات حذف این تیم را فراهم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.