مرگ تماشاگر سوری بعد از شکست برابر استرالیا

Shargh - - ورزش -

شکســت تیم ملی فوتبال ســوریه برابر استرالیا باعث شــد تا یک تماشاگر سوری دچار سکته مغزی شــود و جانش را از دســت بدهد. به گزارش ایسنا و به نقل از روســیا الیوم، تیم ملی فوتبال ســوریه در دیدار برگشــت انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه برابر اســترالیا به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک تن به شکســت داد. جدال دو تیم در پایان وقت اصلی با تســاوی ‪-۱ ۱‬به پایان رســید تا کار به وقت اضافه کشیده شــود. در وقتهای اضافی اســترالیا توسط کیهیل به گل رســید. درحالیکه بازی در آســتانه به پایان رســیدن بود، عمر السوما توپی را به تیر دروازه زد تا حســرت ســوریها از این حذفشدن چند برابر شــود. سمیر کوریه یکی از هواداران تیم ملی فوتبال ســوریه آنقدر از این شکســت برابر اســترالیا متأثر شــد که دچار ســکته مغزی شــد و جان خود را از دست داد. ســمیر از منطقه حسکه سوریه بود و در داروخانه کار میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.