پاسخ دادستان به علي مطهري

نامه نايبرئيس مجلس به دادستان كل كشور

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: یادداشــت علي مطهــري در روزنامه اعتماد که خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشــته شــده بــود، همچنان بــا واکنش مســئولان قضائــي مواجه ميشود. روز دوشنبه، مطهري در یادداشتي که با عنوان «ســخن در بعد از احضار است»، نوشــته بود: «جناب آقــاي صادق لاریجاني، رئیس محتــرم قوه قضائیه، در پاســخ به سخنان جناب آقاي رئیسجمهور در انتقاد از احضارهاي زیاد قوه قضائیــه، احضارها را امري داراي الزام قانوني دانســتهاند؛ به این معني که اگر گزارش یا شکایتي وجود داشته باشد، قوه قضائیه باید احضار کند. این مطلب پذیرفته اســت؛ اما ســخن در صرف احضار نیســت بلکه بیشــتر در بعد از احضار اســت و قاعدتا مقصود رئیسجمهور نیز همین بوده اســت. سخن در این اســت که وقتي مثلا خبرنگاري توســط دادســراي رسانه به نحو نامناسبي بازداشت ميشود، بعد از آن تا مدتي حتي خانواده او از محل نگهداري او اطلاع ندارند و درحاليکه طبق قانون اساســي باید ظرف 2٤ ساعت تفهیماتهامشودو... ادامهدرصفحه3

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.