ماجراي جاسوس هستهاي به صحن علني مجلس رسيد

Shargh - - سیاست -

شــرق: ســفير ايران در انگليس روز گذشته به طور رســمي اعام کرد که درياصفهاني از اعضاي تيم مذاکــرات هســتهاي نبــود، بلکه او بــه نمايندگي از ســازمان خود و با شــرکت در برخي از جلسهها و بــه فراخــور نياز، به تيــم مذاکرات هســتهاي در برخي زمينههاي تخصصي مشاوره ميداد. اما گويا توضيح جناب ســفير کافي نبوده و حــالا ماجرا به صحن علني مجلس کشيده شده است.

عليرضا ســليمي، نماينده عضو فراکسيون ولايي مجلس دهم، در جريان نشســت علني روز گذشته مجلس در تذکري اعام کرد: «درباره جاسوس تيم مذاکرهکننده هســتهاي هم با وجود طرح سؤال در جلســه غيرعلني، متوجه نشديم اين فرد چگونه به تيم مذاکرهکننده راه پيدا کرده اســت و معلوم نشد آيا اطاعاتي ازســوي اين فرد درز داده شده است يا خير؟ همچنين بايد مشخص شــود چه کساني اين فرد را به کشور دعوت کردهاند».

نايبرئيــس مجلــس در واکنش بــه تذکر اين نماينده اصولگرا درخصوص لزوم معرفي کســاني کــه عضو متهــم به جاسوســي تيــم مذاکرهکننده هســتهاي را به کشور دعوت کردند، ميگويد «اينکه دنبال کســاني باشيم که اين فرد را معرفي کردهاند، منطقي نيست».

علي مطهري همچنين تأکيد کرده: «اينکه کسي متهم به جاسوســي بوده را عدهاي قبــول دارند يا عدهاي هم قبول ندارند اما مرجع رســيدگي و تأييد اين مسئله، قوهقضائيه يا وزارت اطاعات است».

نايبرئيــس مجلس شــوراي اســامي در عين حال افزوده: «اگر کســي جاسوسي انجام داده بايد مجازات شــود اما اينکه دنبال کساني باشيم که اين فرد را معرفي کردهاند، کار درســتي نبوده و منطقي نيست؛ چرا که ممکن اســت اين افراد مطلع نبوده باشند».

ســفير ايران در لندن و عضو تيــم مذاکرهکننده هســتهاي ايران در صفحه اينســتاگرامش در پاسخ به ســؤال يکي از مخاطبانش درباره درياصفهاني، نوشته بود: «برخاف اينکه برخي رسانهها مايلاند آقــاي درّي را به عنوان عضو اصلــي تيم مذاکرات هســتهاي معرفي کنند، وي از اعضاي تيم مذاکرات هســتهاي نبود، از امثال ايشــان حــدود 25 نفر به صــورت مســتقيم در حوزههــاي مختلف شــامل مباحث فني هســتهاي، نظارتهاي آژانس، مباحث اقتصــادي، مباحث بانکي، صنعــت هوايي، صنايع دارويــي، صنايع خــودرو، مباحث حقوقي، رســانه و... به تيم مذاکرات هســتهاي مشورت ميدادند و به فراخور و در صورت نياز در جلســاتي از مذاکرات که حضور آنها لازم بود شرکت ميکردند. اين افراد همه نمايندگان رســمي و معرفيشــده از ســوي ســازمانهاي خــود بودنــد و وزارت امــور خارجه وظيفــهاي براي تعيين صاحيتهــاي اطاعاتي و حرفهاي آنها نداشــت.» به گفتــه او «وزارت امور خارجــه در طول ســال صدها جلســه هماهنگي بــا نمايندگان ســازمانهاي ذيربــط داخلي براي تبييــن و هماهنگــي اجراي مباحــث مختلف دارد که بههيچوجــه وظيفهاي بــراي تعيين صاحيت آنها ندارد و نميتواند داشــته باشد. تعيين نماينده با صاحيــت از وظايف ســازمانهاي معرفيکننده اســت. بهعاوه وظيفه مهم صيانــت از مذاکرات و کنترل اطاعاتــي نمايندگان ســازمانها آن هم در اين مذاکرات حســاس بر عهده نهادهاي اطاعاتي و حفاظتي کشور است». بعيدي همچنين در پاسخ آناينــش به يک مخاطب نوشــته: «آقاي دري فرد ناآشــنايي براي کشــور نبوده و دستکم دو دهه در بســياري از حوزههــاي مالي، بانکــي و حقوقي در سطوح مختلف کشــور مشارکت داشته و به جهت دســتاوردهاي خــود در حوزه دفــاع مؤثر حقوقي در ديوانهاي داوري کشــور، مــورد تقدير برخي از حساسترين سازمانهاي کشور قرار گرفته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.