لیلا ابراهیمیان

Shargh - - ديپلماسي -

امروز وعده ترامپ با برجام اســت؛ روزی که چندين ماه است وعده داده تا بالاخره تکليفش را با اين توافق روشن کند. اگرچه نزديکانش اينروزها گفتند او تصميمش را درباره برجام اتخاذ کرده و قرار است برخی ادعاهايش درباره مسائل منطقه و بهويژه اتخاذ موضع درخصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نيز به ملغمه گزارشش بيفزايد. بسياری معتقدند او میخواهد تأييد پايبندی سهماهه ايران به برجام را از دوش خود بردارد اما اين توپ را به زمين کنگره شوت خواهد کرد. تا اينجای ماجرا شايد روشن به نظر بيايد و برجام را خيلی در معرض خطر نشان ندهد اما موضع او درباره سپاه پاســداران نگرانکنندهتر از اين حرفهاست. بهويژه اينکه موضع ايران نيز دراينباره سخت و نگرانکننده بوده اســت. همزمان بــا نگرانیها درباره اينکه برجام چه روزی در پيش خواهد داشــت، همچنان اروپايیها، در حال رايزنی دراينباره و تلاش برای تغيير نظر ترامپ هســتند. روز سهشــنبه، بوريس جانســون با محمدجواد ظريف و بعد از او با رکس تيلرســون، وزيران خارجه ايــران و آمريکا، تلفنی گفتوگو کرد. او در توييتر نوشته با ظريف صحبت کرده و انگليس متعهد به توافق هستهای است. همچنين روز گذشته علیاکبر صالحی نيز با وزير خارجه انگليس ملاقات و درباره برجام و همکاریهای مشترک تهران و لندن گفتوگو کرد. همزمان با اين ملاقاتهــا، پايگاه اينترنتی پوليتيکو گزارش داد قانونگذاران دموکرات روز گذشــته نشســتی با مذاکرهکنندگان ارشــد آمريکايی از جمله جان کری و ارنســت مونيز، وزيران خارجــه و انرژی دولت اوباما و نيز وندی شرمن، معاون ســابق وزارت خارجه که در مذاکرات هستهای با ايران حضور داشتند، برگزار میکند. در اين نشست نانسی پلوسی، رهبر اقليت مجلس نمايندگان آمريکا هم حضور دارد. درهمينحال، در روزهای گذشته همه وزارتهاي خارجه اعضای ‪+5 1‬ بهغير از آمريکا بر ادامه پايبندی همه طرفين به برجام تأکيد کردهاند؛ روز گذشــته يکبار ديگر وزارت خارجه روســيه بر اين موضوع تأکيد کرد. ســفير انگليس در ايران نيز بار ديگر بر اجرای کامل و قوی برجام تأکيد کرد. نيکلاس هاپتون در گفتوگو با ايســنا تأکيد کرده که به گفتوگو و ترغيب تمام طرفها برای پايبنــدی کامل به توافق ادامه میدهيم. پيش از اين هم او گفته بود در صورت واگذارشــدن تصميمگيری درباره برجــام به کنگره، انگليس با اين نهاد رايزنی خواهد کرد. امــروز همه اعضای ‪+5 1‬ در تلاطم تصميم دونالد ترامپ هستند. گفتوگوي ما با يوسف مولايي، استاد حقوق بينالملل دانشگاه تهران را بخوانيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.